รหัสอบรม:

การอบรมเรื่องการเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ
รุ่นที่ 1
5
ระหว่างวันที่  19-20 กันยายน พ.ศ. 2563
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย ฯ

หลักการและเหตุผล

ระบบปรับอากาศจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในขอบเขตที่ทำให้คนที่อยู่ภายในห้องปรับอากาศ    มีความสุขสบาย โดยทั่วไปถ้าความชื้นไม่เกินขอบเขตก็จะไม่มีการควบคุมความชื้น เว้นแต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงจะต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และทำให้ระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความชื้น

นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลชีพเจริญเติบโต ทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา การควบคุมความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา

ระบบควบคุมความชื้นมีหลายระบบ แต่ละระบบมีข้อดีข้อเสีย การใช้พลังงาน ความสะดวกในการใช้ต่างๆกัน  จึงควรที่จะเข้าใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของระบบควบคุมความชื้น วิธีการใช้งาน  และการคำนวณ เพื่อให้สามารถใช้ระบบควบคุมความชื้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์       เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานระบบควบคุมความชื้นแบบต่าง ๆ ในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทไปป์ได้

เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.  บรรยายหัวข้อ
บทนำสู่การควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ

ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย

งานอุตสาหกรรมและความต้องการพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้ดึงความชื้นสารดูดความชื้น  เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.  บรรยายหัวข้อ

การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ (ต่อ)

ทบทวนการใช้ Psychrometric Chart

หลักการควบคุมความชื้น

การเพิ่มความชื้น

อุปกรณ์ควบคุมและการทำงาน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.  บรรยายหัวข้อ

แหล่งความร้อนสำหรับการควบคุมความชื้น

หลักการทำงานและการใช้ฮีทไปป์และฮีทปั๊ม

ตัวอย่างเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบต่างๆ

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.  บรรยายหัวข้อ

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Fresh air unit

การควบคุมความชื้นด้วยฮีทไปป์/การบายพาส

การควบคุมเชื้อราในโรงแรม

SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING)
ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วยสารดูดความชื้น

Diffusion & Electro osmosis

 

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย     นายปรเมธ   ประเสริฐยิ่ง    วุฒิวิศวกร (เครื่องกล) วก.485

วันที่จัด

19/09/2020

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ_ระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ-รุ่น15.pdf