รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือตอนล่าง
ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร

หลักการและเหตุผล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดโครงการ การการอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม และบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.              บรรยาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

10.30 – 10.45 น.              พักเบรกเช้า

10.45 – 12.00 น.              บรรยาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              บรรยาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

14.30 – 14.45 น.              พักเบรกบ่าย

14.45 – 16.00 น.              บรรยาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วันที่จัด

16/05/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์/คุณสราญรัตน์
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 538,504

รายละเอียดและใบสมัคร

POSTER_ภาคีพิเศษ-จ.พิจิตร-1.jpg