รหัสอบรม:

**ยกเลิก**

หลักสูตรอบรม

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร  (โยธา)  จ.ราชบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

หลักการและเหตุผล

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)  เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม

วิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ อาทิ วิศวกร นิสิต นักศึกษา

ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสาขาภาคตะวันตกจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการจัดการโครงการ การอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญและรายได้ให้แก่ประเทศ การประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้น เพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องถึงพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษและระดับสามัญวิศวกร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาความสามารถและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกและบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในการหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลางที่จัดขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกและบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษและระดับสามัญวิศวกร
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตก และบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

 เนื้อหาการบรรยาย

หลักเกณฑ์และแนวทาง ผลงานและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24 พ.ค.2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. บรรยาย การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษและเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

26/06/2019

สถานที่จัด

ณ  ห้องประชุมนายทองด้วง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บริษัท/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์/คุณสราญรัตน์
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 538, 504

รายละเอียดและใบสมัคร