รหัสอบรม:

 

                

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน                                           

ชวนเชิญหน่วยงาน /บริษัท ร่วมแข่งขันการประกวด

“การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม”

                     พร้อมชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ วสท. และเกียรติบัตร

 

หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ถูกนํามาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ในปัจจุบันเช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์, โรงงานประกอบเครื่องจักร, โรงงานผลิตเหล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อแทนแรงงานมนุษย์ในงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง งานที่ต้องทําซ้ำๆ กันตลอดเวลา งานที่เป็นอันตราย งานที่หนักและยากเกินที่มนุษย์จะทําไหว เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานได้

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคสําหรับควบคุมและบํารุงรักษาหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก และนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งมีมากขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการติดตั้ง การควบคุม และการบํารุงรักษาหุ่นยนต์เชื่อมโลหะให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ อย่างคุ้มค่ากับจํานวนเงินที่ได้ลงทุนไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานเชื่อมของประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดให้มีโครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมประเทศไทย ครั้งที่ 1 ขึ้นในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561  ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2561

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จะเปิดโอกาสให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านช่างเชื่อมโลหะของประเทศให้มีคุณภาพและได้มาตราฐานสากล

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันไทย-เยอรมันเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดรางวัลกิจกรรม “การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม” สำหรับองค์การในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์การในภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อส่งเสริมและก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านเขียนโปรแกรมเชื่อมอุตสาหกรรมของประเทศ
  2. เพื่อเพิ่มทักษะที่มือแรงงานเชื่อมของประเทศให้มีคุณภาพและได้มาตราฐานสากล
  3. 3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือทางด้านการเขียนโปรแกรมเชื่อมอุตสาหกรรม
  4. 4. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ (Industrial Welding Robot)
  5. 5. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการช่างเชื่อมให้มีความรู้ ความชํานาญและทักษะการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

(Industrial Welding Robot) ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

01/11/2018

สถานที่จัด

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ทีมละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โครงการประกวดการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์-update.pdf