รหัสอบรม:

การอบรม เรื่อง 

การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam

สำหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน

ระหว่างวันที่  11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแห่ง 39

จัดโดย

คณะกรรมสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัจจุบันที่มีการสร้างคลังเก็บน้ำมัน และของเหลวไวไฟ ทั้งในส่วนของภาคโรงกลั่น ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมในโรงงานที่

ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นปริมาณมาก เช่น โรงไฟฟ้า โรงผลิตสารเคมี และปิโตเคมี รวมถึงการขยายท่าอากาศยานรวมถึงโรงจอดอากาศยาน ซึ่งแปรผันจากปริมาณใช้งานที่เพิ่มขึ้น ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทำให้กลุ่มสถานประกอบการเหล่านี้มีการเชื้อเพลิงที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งของเหลวติดไฟและของเหลวไวไฟเหล่านี้หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง รวมถึงยากต่อการควบคุมด้วยระบบดับเพลิงด้วยน้ำแบบทั่วไป

ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงที่เหมาะสมต่อชนิดของเชื้อเพลิงประเภทนี้ จึงต้องมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากมาตรฐานทั่วไป

โดยเฉพาะส่วนของคลังเก็บ  โรงกลั่น หรือ โรงเก็บอากาศยาน เป็นต้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยสำหรับความเสี่ยงประเภทนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมระบบดับเพลิงด้วยโฟมการขยายตัวต่ำ ตามมาตรฐาน NFPA 11 ขึ้นเพื่อให้เข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าวและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมความรู้และผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11-05-2562

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

เวลา 09.00-12.00 น.

 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน และคำจำกัดความ
 • องค์ประกอบของระบบโฟมดับเพลิง
 • ประเภทของของเหลวไวไฟ และของเหลวติดไฟ สำหรับการดับเพลิงด้วยโฟม
 • ชนิดและประเภทของระบบโฟมดับเพลิง
 • การออกแบบ ระบบโฟมการขยายตัวต่ำ Low-Expansion System Design
  • แบบของพื้นที่อันตราย Types of Hazards
  • Outdoor Fixed Roof Tanks
  • Outdoor Open-Top Floating Roof Tanks
  • Outdoor Covered (Internal) Floating Tanks
  • Indoor Hazard
  • Loading Rack
  • Dike Areas-Outdoor
  • Nondiked Spill Areas
  • Supplementary Protection
12-05-2562
 • การออกแบบ ระบบโฟมการขยายตัวต่ำ Low-Expansion System Design
  • Indoor Hazard
  • Loading Rack
  • Dike Areas-Outdoor
  • Nondiked Spill Areas
  • Supplementary Protection
 • Test
 • แนะนำเบื้องต้น
  • ระบบโฟมการขยายตัวปานกลาง และขยายตัวสูง Medium and High -Expansion System
  • ระบบโฟมอัดอากาศ Compressed Air Foam System
  • การออกแบบระบบโฟมสำหรับโรงเก็บอากาศยาน
 • การกำหนด Specification และแผนงาน
 • ความต้องการในการติดตั้งระบบ Installation Requirement
 • การทดสอบ และตรวจรับงาน Testing and Acceptance
 • การดูแลรักษา Maintenance
 • Workshop

คณะวิทยากร

ประวัติวิทยากร
คุณพศิน งามวงศ์ชน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานวิศวกรรมความเสี่ยงภัย Risk Engineeringสำนักประกันภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์

อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่จัด

11/05/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 พ.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Draft-for-EIT-seminar-for-Foam-system-2562-1.pdf