รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  42
ระหว่างวันที่  11-12 กันยายน 2564
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

*******************************************************************************

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

 

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/7Zp9XZHPDiucq3XV6

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           บทนำ

การออกแบบระบบท่อประปา

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ) การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)

การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           การออกแบบระบบน้ำร้อน

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม

การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           Workshop

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.           Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

คณะวิทยากร

วิทยากร           นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์การทำงาน   ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ
การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code

วันที่จัด

11/09/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร-รุ่น42.pdf