รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  40
ระหว่างวันที่  5-6 กันยายน 2563
ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

***************************************************************************

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           บทนำ

การออกแบบระบบท่อประปา

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ)

การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)

การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563
08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           การออกแบบระบบน้ำร้อน

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม

การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           Workshop

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.           Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

คณะวิทยากร

วิทยากร           นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์การทำงาน           ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ

การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code

วันที่จัด

05/09/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร-รุ่น40.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร