รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  มาตรฐานสากล JCI  กับระบบวิศวกรรมอาคารเพื่อความปลอดภัยในอาคารโรงพยาบาล

ระว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ( 3 วัน) เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

**************************************************************************************************************************************************************************

 

รูปแบบการอบรม:  บรรยายทางวิชาการ  และ Work shop

 

กำหนดการอบรม         

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียนการอบรม

09.00-17.00 น.          หลักการและมาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยสำหรับอาคารโรงพยาบาล

Fire and Life Safety for Healthcare Facilities

 • เส้นทางหนีไฟ
 • การกั้นแยกแบ่งส่วนอาคาร ผนังกันควัน ผนังกันไฟ
 • ระบบควบคุมการแพร่กระจายควันไฟ (Smoke Control System)
 • ป้ายทางออกหนีไฟ (Exit Sign) และ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ( Emergency Light)
 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System )
 • ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)
 • แผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

โดย คุณบุษกร แสนสุข

ประธานสาขาความปลอดภัยอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันพฤหัสบดีที่  23 มกราคม พ.ศ. 2563

09.00-17.00 น.         พื้นฐานวิศวกรรมงานสาธารณูปโภค และ ระบบอำนวยความสะดวก สำหรับอาคารโรงพยาบาล Facility Systems for Healthcare Facilities

09.00-11.00 น.         การออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคาร

– ระบบประปา สุขาภิบาล

– ระบบบำบัดน้ำเสีย

– ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

– ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน

– ระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System)

โดย คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

12.00 -13.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

13.00 -17.00 น.        มาตรฐาน JCI สำหรับวิศวกรและช่างซ่อมบำรุง

 • การจัดการระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน JCI
 • การจัดทำรายการทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • การทำแผนบำรุงรักษา
 • การบ่งชี้ระบบสาธารณูปโภค
 • การวางแผนสำรองด้านน้ำและพลังงานไฟฟ้า

โดย คุณอัทธิศักดิ์ ประกิจ

ที่ปรึกษาด้านการขอรับรองมาตรฐาน JCI และบริษัทที่ปรึกษาเอมมิตร จำกัด

 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563   

09.00-10.30 น.          การออกแบบห้องสะอาด ( Clean room ) สำหรับอาคารโรงพยาบาล

                             โดย คุณวรเสน  ลีวัฒนกิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินชิลล์ จำกัด

10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.30 น.          ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

– การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอาคารโรงพยาบาล

–  การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินสำหรับอาคารโรงพยาบาล ( Emergency Power Supply)

                             โดย คุณธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

12.30-13.30 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.30 น.          การบริหารงานก่อสร้างในโรงพยาบาล ( Construction Management )

การควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย

การจัดการสารเคมีตามมาตรฐาน JCI

 • การทำทะเบียนรายการ
 • การจัดเก็บที่ปลอดภัย
 • อุปกรณ์ร่างกายส่วนบุคคล
 • การบ่งชี้ป้ายฉลาก
 • การจัดการกรณีสารเคมีรั่วไหล
 • การกำจัดของเสีย

โดย คุณชุติมา  วิจิตรานนท์  /

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมและฝ่ายควบคุมโรคติดเชื้อ

 

อัตราค่าลงทะเบียน ชำระก่อนวันที่ 15 ม.ค. 63 ชำระหลังวันที่ 15 ม.ค. 63
q สมาชิก วสท.  9,500  บาท 10,000 บาท
q ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ 10,500 บาท 11,000 บาท
q บุคคลทั่วไป 11,500 บาท 12,000 บาท

การชำระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สลิปในโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน  และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย)

เงินสด          ชำระเงินที่ วสท. ก่อนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต์ ขวามือ

เช็ค             สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน        เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา      เลขที่บัญชี 140-2-30221-6             หรือ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6 หรือ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควส์           เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22/01/63

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียนการอบรม

09.00-17.00 น.          หลักการและมาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยสำหรับอาคารโรงพยาบาล

Fire and Life Safety for Healthcare Facilities

 • เส้นทางหนีไฟ
 • การกั้นแยกแบ่งส่วนอาคาร ผนังกันควัน ผนังกันไฟ
 • ระบบควบคุมการแพร่กระจายควันไฟ (Smoke Control System)
 • ป้ายทางออกหนีไฟ (Exit Sign) และ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ( Emergency Light)
 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System )
 • ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)
 • แผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

โดย คุณบุษกร แสนสุข

ประธานสาขาความปลอดภัยอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

23/01/63

วันพฤหัสบดีที่  23 มกราคม พ.ศ. 2563

09.00-17.00 น.         พื้นฐานวิศวกรรมงานสาธารณูปโภค และ ระบบอำนวยความสะดวก สำหรับอาคารโรงพยาบาล Facility Systems for Healthcare Facilities

09.00-11.00 น.         การออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคาร

– ระบบประปา สุขาภิบาล

– ระบบบำบัดน้ำเสีย

– ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

– ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน

– ระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System)

โดย คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

12.00 -13.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

13.00 -17.00 น.        มาตรฐาน JCI สำหรับวิศวกรและช่างซ่อมบำรุง

 • การจัดการระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน JCI
 • การจัดทำรายการทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • การทำแผนบำรุงรักษา
 • การบ่งชี้ระบบสาธารณูปโภค
 • การวางแผนสำรองด้านน้ำและพลังงานไฟฟ้า

โดย คุณอัทธิศักดิ์ ประกิจ

ที่ปรึกษาด้านการขอรับรองมาตรฐาน JCI และบริษัทที่ปรึกษาเอมมิตร จำกัด

24/01/63

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563   

09.00-10.30 น.          การออกแบบห้องสะอาด ( Clean room ) สำหรับอาคารโรงพยาบาล

                             โดย คุณวรเสน  ลีวัฒนกิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินชิลล์ จำกัด

10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.30 น.          ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

– การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอาคารโรงพยาบาล

–  การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินสำหรับอาคารโรงพยาบาล ( Emergency Power Supply)

                             โดย คุณธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

12.30-13.30 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.30 น.          การบริหารงานก่อสร้างในโรงพยาบาล ( Construction Management )

การควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย

การจัดการสารเคมีตามมาตรฐาน JCI

 • การทำทะเบียนรายการ
 • การจัดเก็บที่ปลอดภัย
 • อุปกรณ์ร่างกายส่วนบุคคล
 • การบ่งชี้ป้ายฉลาก
 • การจัดการกรณีสารเคมีรั่วไหล
 • การกำจัดของเสีย

โดย คุณชุติมา  วิจิตรานนท์  /

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมและฝ่ายควบคุมโรคติดเชื้อ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

22/01/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ม.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-ตามมาตรฐาน-JCI-22-24-01-63up-2.pdf