รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล :
ในประเทศไทย การออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเข้าใจในหมู่วิศวกรโยธามากนัก แม้ว่าจะเคยมีงานก่อสร้างไปบ้างแล้วก็ตาม อาทิเช่น โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำสูบกลับลำตะคอง อย่างไรก็ตามในอนาคตโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินต่างๆ กำลังจะมีมากขึ้น เช่น โครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัดแม่กวง โครงการอุโมงค์รถไฟ และรถยนต์ อีกหลายโครงการ ดังนั้นการจัดอบรมนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้วิศวกรโยธา มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน สามารถนำทฤษฎีการออกแบบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และส่วนประกอบอื่นๆ อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย:  วิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

เนื้อหาหัวข้อบรรยาย
– ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นหิน
– การสำรวจทางธรณีเทคนิค และการจัดทำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค
– การขุดเจาะอุโมงค์หินด้วยวิธี Conventional Method และแบบใช้หัวเจาะ TBM
– การออกแบบค้ำยันอุโมงค์
– การออกแบบดาดอุโมงค์
– การออกแบบโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– การวางแผนและการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์
– การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน จังหวัดเชียงใหม่

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยากร

วันที่จัด

21/11/2018

สถานที่จัด

ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 08 พ.ย. 61
สมาชิก วสท./นิสิต, นักศึกษา บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย
คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน-รุ่นที่-3_4.pdf