รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง  “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 13

**เลื่อนไม่มีกำหนด**

วันอังคารที่ 7 กันยายน  พ.ศ.2564 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล              

                ปัจจุบันโครงการก่อสร้างมีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่นมีการใช้ประโยชน์หลายอย่างในอาคารเดียวกัน หรืออาคารเดียวกันมีเจ้าของหลายราย รวมทั้งงานเปลี่ยนแปลงซึ่งโดยมากเกิดจากความต้องการด้านการตลาด หรือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี่ ที่เปลี่ยนแปลงไป  การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management) หรือการควบคุมต้นทุน จึงต้องการความรู้หลากหลายสาขาวิชามาแก้ปัญหา ต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านกระบวนการก่อสร้างเป็นหลัก พื้นฐานด้านการเงิน/บัญชี เป็นงานต่อเชื่อมระหว่างเจ้าชองงาน ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน/บัญชี มาเรียนรู้พื้นฐานการควบคุมราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในมุมมองของเจ้าของโครงการ และในมุมมองของผู้รับเหมา มาทำความเข้าใจว่า การควบคุมราคาคือการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ราคาต่ำสุดจริงหรือไม่ ? หรือการควบคุมค่าก่อสร้างคือการควบคุมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักรกล ให้มีราคาต่ำสุดใช่หรือไม่ ?

ในงานสัมมนาท่านจะได้เรียนรู้

 1. ทฤษฎีการควบคุมต้นทุนประเภทต่าง ๆ ในระดับสากลทั้งสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เช่น CVR , Earned Value และ Cost Variance.
 2. หลักการควบคุมต้นทุนของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ใช้ผู้รับเหมาย่อยในการดำเนินการ (ไม่มีข้อมูลค่าวัสดุ ค่าแรงงาน หรือค่าเครื่องจักรกล ให้วิเคราะห์ตามทฤษฎีที่ใช้กันทั่วไป) เป็นการควบคุมความเสี่ยงโดยการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จนจบโครงการ (Forcast At Completion)
 3. การบริหารจัดการงานเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกินทุนหรือ ขาดทุน
 4. ตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง ในการจัดเตรียมรายงาน และการวิเคราะห์รายงานด้านต้นทุน

** หมายเหตุ  เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING

วิทยากรหลักในการอบรม

 1. นายสุชิน สุขพันธ์       นายเสรี ลิ่มนววงศ์           3.นายจักรกริช  ธิติโสภี

คุณสมบัติผู้เข้ารับอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร  มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้างระดับสูง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

อัตราค่าลงทะเบียน (รับจำนวน  40 ท่านเท่านั้น)

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง,  เอกสารบรรยาย  และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% )

 • สมาชิก วสท.                                                                                               4,800       บาท
 • ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป                                                    5,200       บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย                     เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                              เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์                                เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662

ส่งใบสมัครหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9   โทรสาร 02-184-4662     E-Mail: [email protected]

หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

07/09/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-COST-CONTROL-FOR-LARGE-BUILDING-PROJECT_-รุ่นที่-13.pdf