รหัสอบรม:

***ขอเลื่อน***

เป็นวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

การอบรมเรื่อง Context of the organization of Risk Management

          บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง

ระหว่างวันเสาร์ที่  27 ตุลาคม   2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

หลายองค์กร ที่ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือ ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้ในองกรณ์นั้น จะต้องเผชิญกับถ้อยคำหนึ่งที่เรียกว่า บริบท (Context) ซึ่งบางครั้งยากที่จะเข้าใจ ซึ่งหากใช้ภาษาง่ายๆ บริบท (Context) ก็หมายถึงความเป็นตัวตนขององค์กร สถานะขององค์กรที่จะสะท้อนถึงความเสี่ยงเชิงมหัพภาคว่ามีอะไรบ้าง บริบทถูกกล่าวไว้เริ่มต้นใน ISO 31000: Risk management และได้ใช้อ้างอิงในเรื่องความเสี่ยงเกือบทุกมาตรฐาน ดังนั้นการเข้าใจเรื่องบริบท (Context) จึงเป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ของทุกมาตรฐาน

ผลคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้ก็คือ

1. ความหมายของ บริบท (Context) ในเชิงกว้าง

2. การจัดทำบริบทโดยใช้หลักการของ SWOT

3. ความเข้าใจในความเสี่ยงเชิงมหัพภาค (Macro risk)

4. การมองและเข้าใจขององค์กรในหลายๆมิติ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

5. การลดความเสี่ยงเชิงมหัพภาค โดยการวางระบบการจัดการเข้าช่วย (Risk mitigation)

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ระดับการจัดการทุกท่าน ขององค์กร และฝ่ายควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่มีต้องเผชิญกับความเสี่ยงเชิงมหัพภาค ที่อาจจะยังไม่เห็นแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อการออกแบบระบบการจัดการที่ครอบคลุม

วิทยากร

อ.อุเทน    เข้มขัน   ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

 • IBM Storage  Product Thailand
 • Hitachi Global  Storage  Technologies  ( Thailand )
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ผู้ตรวจประเมิน IRCA, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
 • ที่ปรึกษามาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005,IATF 16049:2016, GMP, HACCP, BRC, ISO 28001:2007

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

วันเสาร์ที่  15  กันยายน  2561

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.    หัวข้อการฝึกอบรม

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000

 • มุมมองเรื่องการป้องกันความเสี่ยง (Risk prevention)
 • ประเภทของความเสี่ยง
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management)

การเปลี่ยนแปลงใน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

 • การปรับระบบการจัดการเป็น Proactive
 • การจัดการเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบ
 • ความเสี่ยงทำให้การออกแบบระบบการจัดการยืดหยุ่นขึ้น

ความหมายของบริบท

 • บริบท (Context) คืออะไร
 • ทำไมองค์กรต้องพิจารณาเรื่องบริบท (Context) เป็นเบื้องต้นก่อนการสร้างระบบ
 • บริบท (Context) ช่วยในการออกแบบระบบการจัดการได้จริงหรือไม่
 • ภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ก็เป็นส่วนกำหนดของบริบท (Context)

เครื่องมือในการวิเคราะห์บริบท

 • SWOT
 • มิติของการมองเชิงบริบท
 • การสรุปอุปสรรคและความเปราะบางเชิงบริบท

การพิจารณามุมของบริบท

 • ปัจจัยภายใน (Internal issues)
 • ปัจจัยภายนอก (External issues)

การจัดทำบริบท

 • ตารางการจัดทำบริบท
 • ความเสี่ยงเชิงมหัพภาคที่พบ

การออกแบบระบบการจัดการ

 • ออกแบบระบบเชิงลดทอนความเสี่ยง (Risk mitigation)
 • ออกแบบระบบเชิงขยัดระบบ (Risk eliminate)
 • ออกแบบระบบเชิงปรับเปลี่ยน (Risk transfer)

 

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

Context of the organization of Risk Management บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
อ.อุเทน เข้มขัน
 • IBM Storage  Product Thailand
 • Hitachi Global  Storage  Technologies  ( Thailand )
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ผู้ตรวจประเมิน IRCA, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
 • ที่ปรึกษามาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005,IATF 16049:2016, GMP, HACCP, BRC, ISO 28001:2007

วันที่จัด

27/10/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหาร ระดับการจัดการทุกท่าน ขององค์กร และฝ่ายควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่มีต้องเผชิญกับความเสี่ยงเชิงมหัพภาค ที่อาจจะยังไม่เห็นแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อการออกแบบระบบการจัดการที่ครอบคลุม

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต / นักศึกษา (ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Context-27-10-61.pdf