รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนขึ้นปฏิบัติงานในที่สูง มีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถกระเช้าชนิดต่างๆ เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานบนที่สูง และสามารถใช้ยกคนขึ้นไปทำงานที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก และ ยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย
ในการใช้งานรถกระเช้านั้น ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ด้วย รวมถึงวิธีการใช้งาน การดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถกระเช้าและการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดสำคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

  • ร้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
  • ให้เข้าใจความต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
  • ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถกระเช้าแต่ละประเภท
  • มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
  • สามารถตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้า

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 เมษายน 2561

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
• ประเภทของรถกระเช้า
• ความแตกต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
12:00 – 13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
• ลักษณะและการใช้งานรถกระเช้าแต่ละประเภท
• ส่วนประกอบของรถกระเช้าแต่ละประเภท
• อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
• การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
16:00 – 16:30 น.    ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 28 เมษายน 2561

08:30 – 09:00 น.   ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
• ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Vertical Mast – Scissor Lift)
• ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Boom Lift – Chassis Mounted)
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30 น.
• สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถกระเช้า
o เตรียมน้ำหนักทดสอบ
• สาธิตระบบความปลอดภัยในความลาดเอียง
o การคำนวณตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด
• กรณีศึกษา
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางป้องกัน
• สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2
นายณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายงานเช่า บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วันที่จัด

27/04/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุยกหิ้ว-รถกระเช้า2-27-28-เมย.pdf