รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง

โดยใช้   Lean  Maintenance  รุ่นที่  5

วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

เบื้องหลังความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นผลกำไรที่แสดงผลในแต่ละปี แต่ปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นก็คือ การลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งหากโรงงานใดมีเทคนิคและการวางแผนในการปฏิบัติงานที่ดี และยังสามารถทำให้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง โดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานแล้ว โรงงานนั้นย่อมมีโอกาสที่จะสร้างผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดังนั้น หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิการซ่อมบำรุง โดยใช้  Lean Maintenance   จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำเทคนิคไปใช้ให้เกิดผลกำไรและเกิดประโยชน์ภายในองค์กรทั้งทางด้านการผลิตและด้านซ่อมบำรุง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

08.30– 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00– 16.00 น.                   หัวข้อการบรรยาย

 • ประวัติและวิวัฒนาการของ Lean Manufacturing
 • แนวคิดและหลักการ Lean Maintenance มาประยุกต์ใช้
 • เป้าหมายและดัชนีในการวัดภาพรวม Lean Maintenance
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง TPM กับ Lean Maintenance
 • กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริง
 • การคำนวณเปรียบเทียบระหว่าง CBM กับ PM สามารถลดต้นทุนได้อย่างไร
 • การนำเทคนิค Lean Maintenance มาประยุกต์ใช้งาน
 • กรณีศึกษา : การลดต้นทุน
 • กรณีศึกษา : การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
 • การนำ Poka Yoke มาประยุกต์ใช้งานกับ Lean Maintenance
 • กรณีศึกษา : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร
 • การปรับปรุงสมรรถนะการบำรุงรักษา

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น. /  14.30 – 14.45 น .พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   IBM  Storage  Product Thailand

Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

วันที่จัด

25/11/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดวุฒิ และสำหรับผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
E-mail : pornnicha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

Lean-Maintenance-5.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร