รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  ฮีทปั๊ม  (Heat Pump)  เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่  25 – 26  พฤษภาคม  2561

ณ ห้องประชุม  วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

ฮีทปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถใช้พลังงานทางเลือก(จากแหล่งความร้อนศักยภาพต่ำ)มาใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้        ฮีทปั๊มสามารถให้ความร้อนได้ 3-7 เท่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ช่วยให้ได้ความร้อนในราคาที่ถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด นอกจากนี้ยังได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ โรงแรมในปัจจุบันจึงใช้น้ำร้อนที่ผลิตจากฮีทปั๊มแทนการใช้หม้อน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกันสามารถใช้ฮีทปั๊มในขบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนและความเย็นได้

สำหรับอาคารและโรงงานสามารถใช้ฮีทปั๊มลดต้นทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงได้   ช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ทำให้ประเทศชาติสามารถลดการพึ่งพาการนำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

นอกจากนี้การใช้ฮีทปั๊มยังสามารถใช้เป็นมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารและโรงงานที่ต้องประหยัดพลังงานตาม   พรบ.อนุรักษ์พลังงาน การพิจารณาให้คะแนนของ  LEED  และมาตรฐานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกด้วย

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีฮีทปั๊ม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของฮีทปั๊ม วิธีการใช้งาน  และการคำนวณการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ใช้  ฮีทปั๊มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานฮีทปั๊มในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทปั๊มได้
  3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.              Øบทนำสู่การใช้ฮีทปั๊ม

หลักการทำงานของฮีทปั๊ม

ประเภทของฮีทปั๊ม

ฮีทปั๊มในต่างประเทศ ประเภทการใช้ ขนาดของตลาด การสนับสนุนและการพัฒนา

ความแตกต่างของฮีทปั๊มกับเครื่องปรับอากาศ

เปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

เปรียบเทียบการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

                                    Øการทำน้ำร้อนสำหรับอาคาร

การใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนโรงแรม การเลือกประเภทฮีทปั๊ม

เกณฑ์การออกแบบระบบน้ำร้อนโรงแรม

การคำนวณขนาดของฮีทปั๊มและถังเก็บน้ำร้อน

การเดินท่อระบบน้ำร้อนของฮีทปั๊ม

การเลือกวัสดุและฉนวน

การใช้ความเย็น

ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในโรงแรม

Øการทำน้ำร้อนในงานอุตสาหกรรม

การพิจารณาขบวนการผลิต

การเลือกขนาดและประเภทฮีทปั๊ม

การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน

ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในระบบสีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนเติมหม้อไอน้ำ

ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มมอบแห้งยา

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.              Øระบบ Hybrid แผงแสงอาทิตย์ และฮีทปั๊ม

ระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ และข้อจำกัด

ทำไมต้อง Hybrid

การออกแบบระบบ Hybrid

การประมาณราคาและระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการ

Øการใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้นงานปรับอากาศ

หลักการควบคุมความชื้น

การใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น

การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน

ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น

ØWORKSHOP

ยก Case Study จากผู้เข้าร่วมการอบรมแบ่งออกเป็นอาคารและโรงงาน

ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6
นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง

 

ประวัติการศึกษา    

วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518

วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521

ผลงานและประสบการณ์

วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิ’ง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์

ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มสำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

วันที่จัด

25/05/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-21846-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-25-ME-ฮีทปั๊ม6.pdf