รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่  19-20 ตุลาคม  2562
ณ  ห้องประชุม  อาคาร  วสท.
จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

ฮีทปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถใช้พลังงานทางเลือก(จากแหล่งความร้อนศักยภาพต่ำ)มาใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้ฮีทปั๊ม สามารถให้ความร้อนได้ 3-7 เท่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ช่วยให้ได้ความร้อนในราคาที่ถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด นอกจากนี้ยังได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ โรงแรมในปัจจุบันจึงใช้น้ำร้อนที่ผลิตจากฮีทปั๊มแทนการใช้หม้อน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกันสามารถใช้ฮีทปั๊มในขบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนและความเย็นได้

สำหรับอาคารและโรงงานสามารถใช้ฮีทปั๊มลดต้นทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงได้ ช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยทำให้ประเทศชาติสามารถลดการพึ่งพาการนำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

นอกจากนี้การใช้ฮีทปั๊มยังสามารถใช้เป็นมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารและโรงงานที่ต้องประหยัดพลังงานตาม   พรบ.อนุรักษ์พลังงาน การพิจารณาให้คะแนนของ  LEED  และมาตรฐานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกด้วย

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีฮีทปั๊ม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของฮีทปั๊ม วิธีการใช้งาน และการคำนวณการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ใช้  ฮีทปั๊มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานฮีทปั๊มในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทปั๊มได้
3.เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

คณะวิทยากร

นายปรเมธ    ประเสริฐยิ่ง 

ประวัติการศึกษา
วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518
วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521

ผลงานและประสบการณ์
วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิ’ง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์
ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มสำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

วันที่จัด

19/10/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร