รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

หลักการและเหตุผล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ
 3. วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง
 4. เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 5. ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป
ค่าลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก ชำระภายในวันที่ 11 มี.ค. 63 ชำระหลังวันที่ 11 มี.ค. 63
r  สมาชิก วสท. 5,000 บาท / คน 6,000   บาท / คน
r  บุคคลทั่วไป 5,500 บาท / คน 6,500   บาท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

                 2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

 1. สำหรับผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในราคา บุคคลทั่วไป ท่านจะได้สิทธิ์ประโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

 

การชำระค่าลงทะเบียน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์   เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662  E-mail: [email protected]

หมายเหตุ   รายชื่อใน web site เป็นรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทางอีเมลล์ และ Fax สามารถตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่   02-184-4600 ต่อ 510  คุณรุ่งลาวรรณ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18-03-63

08.00 – 09.00 น                          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • ฐานแท่นเครื่อง
 • ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางเครื่องกล

 • ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน
 • ระบบท่อไอเสีย
 • ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล (ต่อ)

 • ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

19-03-63

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

 • รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ
 • การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
 • เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง
 • การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า (ต่อ)

 • การป้องกันทางไฟฟ้า
 • ระบบสายดิน
 • อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
 • การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

 • การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน
 • การทดสอบประจำเดือน
 • การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
 1. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
 2. ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
 3. นายธวัช มีชัย
 4. ผศ.ดร.สำเริง             ฮินท่าไม้
 5. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
 6. นายสุชาติ จงควินิต
 7. นายพรชัย บรรจงใหม่

วันที่จัด

18/03/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 มี.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

GEN-1418-19-03-63.pdf