รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7

วันที่  17  กันยายน พ.ศ. 2564 (ศุกร์) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ อาคาร วสท. ผ่านระบบ Zoom

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนที่นี่

***โปรดโปรแกรม QCad ในการประกอบการอบรมค่ะ

แจกฟรี    หนังสือมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และมีหน้าที่ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ ด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร   / นายณรงค์ชัย  แจ่มจำรัส / นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล    

 คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา (ปริญญาตรี)              1,400 บาท /ท่าน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป           1,700 บาท /ท่าน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 17  กันยายน พ.ศ. 2564

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.           บทที่ 1  การเขียนแบบ      1. ขอบเขต 2. มาตรฐานที่นำมาใช้ ในการออกแบบโรงงาน

  1. การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้าง 4. องค์ความรู้และการเตรียมการในการออกแบบโรงงาน 5. ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน 6. ตัวอย่างการออกแบบผังโรงงาน

บทที่ 2 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน

บทที่ 3 พื้นที่อาคารและพื้นที่โดยรอบ

บทที่ 4 ลักษณะอาคารและการแบ่งพื้นที่อาคาร

บทที่ 5 การวางผังติดตั้งเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

บทที่ 6 การคำนวณแรงม้าเครื่องจักร

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

คณะวิทยากร

คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

นายณรงค์ชัย  แจ่มจำรัส

นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล    

วันที่จัด

17/09/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม-รุ่นที่-7-17-9-2564-online.pdf