รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556  

(มาตรฐานฉบับใหม่)

 จังหวัดชลบุรี :  วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องราชนาวี ชั้น 2

 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

www.eit.or.th

 

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

คณะวิทยากร (จะมีการสลับ, เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559, กรรมการสภาวิศวกร

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว   การไฟฟ้านครหลวง

 กำหนดการ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น., พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

 

    วันแรก    //   จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 // จ.ขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

09.00-12.00 น.     บทที่ 2   มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6   บริภัณฑ์ไฟฟ้า

13.00-16.30 น.     บทที่ 5   ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

 

    วันที่สอง  //   จ.ชลบุรี วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 // จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

09.00-12.00 น.     บทที่ 4   การต่อลงดิน

13.00-16.30 น.     บทที่ 3    ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8   สถานที่เฉพาะ

 

    วันที่สาม  //   จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 // จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

09.00-12.00 น.    บทที่ 1   นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11  มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12  วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13  อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14  การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

12.00-16.30 น.     บทที่ 7   บริเวณอันตราย

บทที่ 9   อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10  บริภัณฑ์เฉพาะงาน

 

หมายเหตุ : กำหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น., พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

    วันแรก    //   จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 // จ.ขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

09.00-12.00 น.    บทที่ 2   มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6   บริภัณฑ์ไฟฟ้า

13.00-16.30 น.     บทที่ 5   ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

    วันที่สอง  //   จ.ชลบุรี วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 // จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

09.00-12.00 น.     บทที่ 4   การต่อลงดิน

13.00-16.30 น.     บทที่ 3    ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8   สถานที่เฉพาะ

 

    วันที่สาม  //   จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 // จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

09.00-12.00 น.    บทที่ 1   นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11  มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12  วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13  อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14  การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

12.00-16.30 น.     บทที่ 7   บริเวณอันตราย

บทที่ 9   อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10  บริภัณฑ์เฉพาะงาน

 

หมายเหตุ : กำหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คณะวิทยากร

23-25/5/2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.ชลุบรี ปี 2562

ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559, กรรมการสภาวิศวกร

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

 

นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว   การไฟฟ้านครหลวง

วันที่จัด

23/05/2019

สถานที่จัด

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องราชนาวี ชั้น 2 จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 พ.ค. 62
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย-ปี2562-ตจว..pdf