รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 4/2562

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562

ณ ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

www.eit.or.th

 

 

หลักการและเหตุผล

 

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่นๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

คณะวิทยากร (จะมีการสลับ, เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559, กรรมการสภาวิศวกร

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายบุญถิ่น  เอมย่านยาว   การไฟฟ้านครหลวง

 

 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          บทที่ 2     มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6     บริภัณฑ์ไฟฟ้า

                             บรรยายโดย   นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  

13.00-16.30 น.          บทที่ 5     ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

                            บรรยายโดย   นายลือชัย  ทองนิล 

 

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00 น.          บทที่ 4     การต่อลงดิน

                            บรรยายโดย   ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์

13.00-16.30 น.          บทที่ 3     ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8     สถานที่เฉพาะ

                            บรรยายโดย  นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00 น.          บทที่ 7     บริเวณอันตราย

บทที่ 9     อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10    บริภัณฑ์เฉพาะงาน

                            บรรยายโดย  นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์                                   

13.00-16.30 น.          บทที่ 1     นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11    มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12    วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13    อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14     การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

                            บรรยายโดย   นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์  

 

 

หมายเหตุ:   พักรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น., 14.30-14.45 น. (โดยประมาณ)

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.30 น. (โดยประมาณ)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          บทที่ 2     มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6     บริภัณฑ์ไฟฟ้า

                             บรรยายโดย   นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  

13.00-16.30 น.          บทที่ 5     ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

                            บรรยายโดย   นายลือชัย  ทองนิล 

 

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00 น.          บทที่ 4     การต่อลงดิน

                            บรรยายโดย   ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์

13.00-16.30 น.          บทที่ 3     ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8     สถานที่เฉพาะ

                            บรรยายโดย  นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00 น.          บทที่ 7     บริเวณอันตราย

บทที่ 9     อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10    บริภัณฑ์เฉพาะงาน

                            บรรยายโดย  นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์                                   

13.00-16.30 น.          บทที่ 1     นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11    มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12    วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13    อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14     การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

                            บรรยายโดย   นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์  

 

 

หมายเหตุ:   พักรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น., 14.30-14.45 น. (โดยประมาณ)

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.30 น. (โดยประมาณ)

คณะวิทยากร

1-3/11/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 4/2562
  • ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า วสท.
  • นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559, กรรมการสภาวิศวกร
  • นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร
  • นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

วันที่จัด

01/11/2019

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ต.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย-ปี2562-กรุงเทพฯ-รุ่น4.pdf