รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง “ฐานรากลึก การออกแบบโดย Eurocode และความก้าวหน้างานฐานรากเสาเข็มในยุโรป และประเทศไทย”

(International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE):  Short Course on Deep Foundations)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ Thai Geotechnical Society (TGS), International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering,

Southeast Asian Geotechnical Society, Association of Geotechnical Society in Southeast Asia

สนับสนุนโดย บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด และบริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน งานฐานรากเสาเข็มได้มีความก้าวหน้าไปมากทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย อาทิ การออกแบบฐานรากโดยอ้างอิง Eurocode การออกแบบ Pile raft ด้วยวิธี  Rational Design การออกแบบเสาเข็มโดยพิจารณา seismic action อิทธิพลจากการขุดอุโมงค์และก่อสร้างห้องใต้ดิน ต่อกำลังรับน้ำหนักเสาเข็ม ฯลฯ การอบรมพิเศษนี้ได้ อนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วสท. ได้ร่วมมือกับ International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Association of Geotechnical Societies in Southeast Asia, Southeast Asian Geotechnical Society จัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ และประเทศไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

8:30 – 8:45          Registration at 4th floor, EIT. Building

8:45 – 9:00          Welcoming speech

by Assoc.Prof. Dr. Suttisak  Soralump,

President of Southeast Asian Geotechnical Society and Thai Geotechnical Society

9:00 – 10:20        Theme lecture I: On aspects of deep foundations in Eurocodes 7, 8, and newly proposed enhancements

by Prof. Alessandro Mandolini,  Universita Degli Studi Della Campania,

Italy and Chairman of TC212 Deep Foundation

10:20 – 10:40       Break

10:40 – 12:00       Theme lecture II: On aspects of deep foundations in Eurocodes 7, 8, and newly proposed enhancements

by Prof. Alessandro Mandolini, Universita Degli Studi Della Campania,

Italy and Chairman of TC212 Deep Foundation

12:00 – 13:00       Lunch

13:00 – 14:20       Theme lecture III: On aspects of deep foundations in Eurocodes 7, 8, and newly proposed enhancements

by Prof. Alessandro Mandolini, Universita Degli Studi Della Campania,

Italy and Chairman of TC212 Deep Foundation

14:20 – 14:40       Break

14:40 – 15:35       Theme lecture IV: ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีก่อสร้างเสาเข็มในประเทศไทย

(Recent challenges in deep foundation constructions in Thailand)

Mr. Narong Thasnanipan, Seafco Public Company Limited (บรรยายภาษาไทย)

15:35 – 16:30       Theme lecture V: ความก้าวหน้าในการออกแบบเสาเข็มในประเทศไทย

(Recent development in deep foundation design in Thailand)

Dr. Wanchai Teparaksa , Chulalongkorn University (บรรยายภาษาไทย)

หมายเหตุ** การบรรยายโดย Prof. Alessandro  Mandolini เป็นภาษาอังกฤษ จะมีการสรุปเป็นภาษาไทย**

คณะวิทยากร

“ฐานรากลึก การออกแบบโดย Eurocode และความก้าวหน้างานฐานรากเสาเข็มในยุโรป และประเทศไทย”
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

Prof. Alessandro Mandolini

Dr. Narong Thasnanipan

Assoc.Prof.Dr.Wanchai  Teparaksa

 

วันที่จัด

26/07/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
นิสิต/นักศึกษา บาท บาท
สมาชิก วสท./ SEAGS members บาท บาท
ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ,บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ
โทร. 02 184-4600-9 ต่อ 511
แฟกซ์ 0 2184 4662 หรือ E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Touringlecture-Pile-foundation2019.pdf