รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง “การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ” **เลื่อนออกไปก่อน

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันไปมากกว่าในอดีต   รวมถึงการประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต   แต่ยังขยายไปในภาคธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจขนส่ง ภาคการทหาร ฯลฯ   ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีของมอเตอร์   เพื่อนำไปสู่การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถนำเทคโนโลยีไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคต

 

ดังนั้น ผู้ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและเข้าใจจุดเด่นของมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละชนิด   รวมถึงความสำคัญของระบบควบคุมและระบบป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า   เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในการวางโครงการเลือกใช้และอำนวยการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

 

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
  2. 2. สามารถเลือกใช้มอเตอร์และระบบควบคุมได้อย่างเหมาะสม
  3. 3. นำไปสู่การใช้งานและการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. 1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า
  2. 2. วิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการอำนวยการใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้า
  3. 3. วิศวกรวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่งศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ           วิศวกรรม
  4. 4. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า

 

วิทยากร

รศ.พิชิต ลำยอง

– อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และ 6

– ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563-2565

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

08.30-08.45 น.         ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.          พิธีเปิด

โดย  นายลือชัย  ทองนิล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.ปี พ.ศ.263-2565

09:00-12:00 น.          –   แนะนำพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้า

–   DC motor

–   AC motor

–   Field excited synchronous motor

–   Permanent magnet synchronous motor

12:00-13:00 น.          –   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:30 น.          –   Induction motor

–   การควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์

–   มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

–   การควบคุมและป้องกันมอเตอร์

 

หมายเหตุ:   เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

คณะวิทยากร

20/05/2563 การอบรมเรื่อง "การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ"

วิทยากร

รศ.พิชิต ลำยอง

– อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 และ 6

– ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563-2565

วันที่จัด

20/05/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า
2. วิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการอำนวยการใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3. วิศวกรวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่งศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
4. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 พ.ค. 63
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมฯ-แก้ไข1.docx.pdf