รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ สามัญวิศวกร
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับ วสท. สาขาภาคเหนือ 2

(**ยกเลิก**)

หลักการและเหตุผล     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรมแก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรม  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ วสท.สาขาภาคเหนือ 2  ได้ดำเนินการจัดโครงการ การอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ สามัญวิศวกร  งานวิชาชีพด้านวิศวกรรมเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม และบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.   พิธีเปิดโดย  รศ.วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต   ประธานสาขาภาคเหนือ 2

09.00 – 12.00 น.   แนวทางการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.   เนื้อหาที่ควรเตรียมตัวในการสอบ สำหรับวิศวกรโยธา

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

30/05/2019

สถานที่จัด

ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับ วสท. สาขาภาคเหนือ 2

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์/คุณสราญรัตน์
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 538,504

รายละเอียดและใบสมัคร