รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหลักของโรงงานอุตสาหกรรม

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม  2561

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพลังงานยังเป็นต้นทุนหลักในการผลิต ซึ่งกระบวนการผลิต มีการใช้พลังงทั้งไฟฟ้า และความร้อน โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการใช้มอเตอร์ของเครื่องจักรหลัก และระบบอัดอากาศ   ส่วนพลังงานความร้อนเป็นการใช้ความร้อนของไอน้ำจากบอยเลอร์  จึงควรรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดความเข้าใขในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้พลังงานอย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหลัก
  2. เพื่อให้นำเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้
  3. เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

08.45 – 09.00                กล่าวเปิดการอบรม

09.00 – 09.30                ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการพลังงาน

09.30 – 10.30                เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ของเครื่องจักรหลัก

10.30 – 10.45                พักรับประทางอาหารว่าง

10.45 – 12.00                เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบอากาศอัด (Compressed Air System)

12.00 – 13.00                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30                เทคนิคอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไอน้ำ (Steam System)

14.30 – 14.45                พักรับประทางอาหารว่าง

14.45 – 16.00                การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้พลังงานอย่างถูกวิธี

(Air Compressor and Boiler Maintenance)

16.00 – 16.30                ถามตอบและจบการอบรม

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหลักของโรงงานอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่จัด

18/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ส-อนุรักษ์พลังงาน.pdf