รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
“การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 4
(Construction Productivity Measurement and Improvement) 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00-16.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/CLUFVmiPjaABJpvA7

หลักการและเหตุผล
Productivity (ผลิตภาพ หรือ ประสิทธิภาพการผลิต) ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ใช้วัดผล
การทำงาน ว่ามีความคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ใช้ไปหรือไม่ Productivity (ผลิตภาพ) ในงานก่อสร้างนั้น มีลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องศึกษาให้ตรงกับธรรมชาติของงาน ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรม การผลิตอยู่พอสมควร ดังนั้น การสัมมนานี้ จะเน้นที่หลักการการวัด Productivity การวิเคราะห์และเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการเบื้องต้นเพื่อนำมา ซึ่งการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ การเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง จำเป็นต้องได้รับแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้ จะครอบคลุมทั้งด้านแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพในงานก่อสร้าง ทฤษฎีบุคคล และกรณีศึกษาที่จะช่วยให้เข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ Construction Productivity (ผลิตภาพในงานก่อสร้าง)
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการในการไปเก็บข้อมูล วัดและติดตาม เพื่อเพิ่ม Productivity ในงานต่าง ๆ ของโครงการได้
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้สามารถเกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
27 กุมภาพันธ์ 2567
08.30-09.00 น. เข้าระบบ ZOOM
09.00-12.00 น.
หลักการและความหมายของ Productivityประเภทของงาน ในการวิเคราะห์ Productivityการคำนวณ วัด และวิเคราะห์ Productivity
13.00 – 16.00 น.

ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพแรงงาน

การสื่อสารและการจัดการความขัดแย้ง

แนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุง Productivity

กรณีศึกษา

ถาม-ตอบ / สรุป

หมายเหตุ   :    กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

27/02/2024

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหารระดับสูงและกลางขององค์กร
ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรโครงการ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ต่อ 210
FAX:(02)184-4662
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การวัดและเพิ่ม-Productivity-รุ่น-5-ออนไลน์.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร