รหัสอบรม:

การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล  เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 19-20  กรกฎาคม  2562
ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

หลักการและเหตุผล

ในการผลิตเครื่องจักรกลหมุน เช่น พัดลม เครื่องสูบน้ำ และคอมเพรสเซอร์เป็นต้นจะมีมวลที่ไม่สมดุลรอบจุดหมุน  เนื่องมาจากความไม่สม่ำเสมอของวัสดุที่ใช้ทำ ความไม่สมมาตรของชิ้นงาน การสึกหรอของอุปกรณ์ หรือการต่อชิ้นงานเยื้องศูนย์กัน จึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อใช้งาน การสั่นสะเทือนที่เครื่องจักรจะส่งต่อไปที่โครงสร้างทำให้อุปกรณ์อื่นๆ  ที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างสั่นตามไปด้วยและยังเกิดเสียงดังรบกวนแก่ผู้ทำงานด้วย การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรจะรุนแรงขึ้นเมื่อความเร็วรอบของเครื่องจักรหรือความถี่ของแรงที่กระทำไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของเครื่องจักรหรือโครงสร้างโดยการสั่นสามารถขยายเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าตัวเป็นเหตุให้ของเครื่องจักรหรือโครงสร้างนั้น แตกหักเสียหายได้ การตรวจวัด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทือน รวมถึงการมีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ ต่อวิศวกร  ผู้ใช้งาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานระบบสั่นสะเทือน  ตรวจวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             บรรยายหัวข้อ

–    นิยามของการสั่น

 • ประโยชน์และโทษของการสั่น
 • องค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรต่อการสั่น
 • ชนิดและแบบของการสั่น
 • หลักการทำงานของหัววัดการสั่น (Accelerometer) และวิธีเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

วิทยากรโดย        นายสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.             บรรยายหัวข้อ

 • เครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่นของเครื่องจักรกล
 • หลักการติดตั้งหัววัดการสั่นและวิธีการวัด
 • การกำหนดค่าการวัดวิเคราะห์ให้กับเครื่องวัดวิเคราะห์
 • การอ่านค่าปัญหาการสั่น

วิทยากรโดย        นายสารกิจ จูมวันทา

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             บรรยายหัวข้อ

 • หลักการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ
 • การเลือกอุปกรณ์แก้ปัญหาการสั่น
 • ตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาการสั่น

วิทยากรโดย        รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.             บรรยายหัวข้อ

 • ปฎิบัติการวัดการสั่นของชุดทดลอง (1-2)
 • ปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการสั่นของชุดทดลอง (3-4)
 • ปฎิบัติการแก้ปัญหาการสั่นของชุดทดลอง (5-6)

วิทยากรโดย        รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

คุณสารกิจ จูมวันทา

 

คณะวิทยากร

รศ. ดร.วิทยา ยงเจริญ
นายสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
นายสารกิจ จูมวันทา

วันที่จัด

19/07/2019

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร