รหัสอบรม:

 

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  (เสาร์-อาทิตย์)

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM ( Total Productive Maintenance ) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารและฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร แก้ไขจุดบกพร่อง และพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนและอาศัยกิจกรรมที่สำคัญจากTPM นี้เอง มา เป็นกิจกรรมหลักและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วโลกว่า TPM  ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเท่านั้นแต่  TPM  ยังช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการสนองตามนโยบายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

08.30 – 09.00  น.   ลงทะเบียน

09.00  – 16.00  น.   บรรยายหัวข้อ

– ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
– ความหมายของ TPM และประวัติความเป็นมา
– ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม TPM
– 8 เสาหลักหรือกิจกรรมหลักในการดำเนินการกิจกรรม TPM
เสาที่ 1 : Kobetsu Kaizen (การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง)
กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริง
เสาที่ 2 : Jishuhozen (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง)
กรณีศึกษา : OPL / Fugai
เสาที่ 3 : Planned Maintenance ( การบำรุงรักษาตามแผน )
กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริงที่ประสบความสำเร็จ
เสาที่ 4 : Training and Education ( การฝึกอบรม )
กรณีศึกษา : การสร้างระบบการอบรม

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

08.30 – 09.00  น.   ลงทะเบียน

09.00  – 16.00  น.   บรรยายหัวข้อ

เสาที่ 5 : Initial phase control (การบริหารจัดการในขั้นต้น)
เสาที่ 6 : Quality Maintenance (การบำรุงรักษาคุณภาพ)
เสาที่ 7 : Safety and Environment
(ความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อม )
เสาที่ 8 : Administration Efficiency
(ประสิทธิภาพของส่วนสำนักงาน )
กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริงที่ประสบความสำเร็จ
– 12 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม TPM
– ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินกิจกรรม TPM ประสบความสำเร็จ
หมายเหตุ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   (Maintenance Manager),   IBM  Storage  Product Thailand

Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

วันที่จัด

18/11/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
E-mail : pornnicha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย-TPM-8.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร