รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2563

*** เลื่อนมาจาก วันที่  12 – 13  กันยายน  พ.ศ. 2563   (เสาร์-อาทิตย์) ***

ระหว่างวันที่  วันอาทิตย์-จันทร์ที่  15-16  พฤศจิกายน (อาทิตย์-จันทร์) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM ( Total Productive Maintenance ) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารและฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร แก้ไขจุดบกพร่อง และพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนและอาศัยกิจกรรมที่สำคัญจากTPM นี้เอง มา เป็นกิจกรรมหลักและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วโลกว่า TPM  ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเท่านั้นแต่  TPM  ยังช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการสนองตามนโยบายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

          ค่าลงทะเบียน ราคา พิเศษ
□ สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 20,000 บาท (มา 5  ท่าน จ่าย 4  ท่าน)
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,600 บาท 22,400 บาท (มา 5  ท่าน จ่าย 4  ท่าน)
□ บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 24,000 บาท (มา 5  ท่าน จ่าย 4  ท่าน)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน  2563

08.30 – 09.00  น.   ลงทะเบียน

09.00  – 16.30  น.   บรรยายหัวข้อ

– ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
– ความหมายของ TPM และประวัติความเป็นมา
– ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม TPM
– 8 เสาหลักหรือกิจกรรมหลักในการดำเนินการกิจกรรม TPM
เสาที่ 1 : Kobetsu Kaizen (การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง)
กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริง
เสาที่ 2 : Jishuhozen (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง)
กรณีศึกษา : OPL / Fugai
เสาที่ 3 : Planned Maintenance ( การบำรุงรักษาตามแผน )
กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริงที่ประสบความสำเร็จ
เสาที่ 4 : Training and Education ( การฝึกอบรม )
กรณีศึกษา : การสร้างระบบการอบรม

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2563

08.30 – 09.00  น.   ลงทะเบียน

09.00  – 16.30  น.   บรรยายหัวข้อ

เสาที่ 5 : Initial phase control (การบริหารจัดการในขั้นต้น)
เสาที่ 6 : Quality Maintenance (การบำรุงรักษาคุณภาพ)
เสาที่ 7 : Safety and Environment
(ความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อม )
เสาที่ 8 : Administration Efficiency
(ประสิทธิภาพของส่วนสำนักงาน )
กรณีศึกษา : ตัวอย่างโรงงานจริงที่ประสบความสำเร็จ
– 12 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม TPM
– ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินกิจกรรม TPM ประสบความสำเร็จ
หมายเหตุ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   (Maintenance Manager),   IBM  Storage  Product Thailand

Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

วันที่จัด

15/11/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
พิเศษ มา 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย-TPM-1-15-16-11-63.pdf