รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 36
ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาต่าง ๆ ในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทางบริหารระดับสูง จึงให้ความสำคัญต่องานวิศวกรรมซ่อมบำรุงเป็นอย่างมาก เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง พร้อมทั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้อีกด้วย

ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบไว้ 12 Module เพื่อเป็นหลักสูตรในการบริหารและการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยเฉพาะ

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
2 เมษายน 2564

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน รับเอกสาร

Module 1.    Maintenance Organization Structure

  • มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลด้าน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

–  วัฎจักรของการบำรุงรักษา

–  กรณีศึกษา “ การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ”

Module 2.    Equipment Database

  • การรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเป็น BOM รวมถึงในการ

จัดทำ Inventory  spare part ของเครื่องจักรอีกด้วย

–   กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานข้อมูล ” สำหรับเครื่องจักรใหม่

Module 3.    CMMS

  • นำ software มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงานด้าน maintenance
  • รวบรวมจัดทำรายงานด้านค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร
  • จัดทำรูปแบบการวางแผน Master P.M.
  • รายงานการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและนำไปวัดผล

–   กรณีศึกษา “ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 4.    Management Support & Measures of  effectiveness

–   มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้ง

วางแผนการป้องกันเพื่อไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีก

–  กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร  และ OEE

3 เมษายน 2564

Module 5.    Maintenance Task / Procedure

  • วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ

ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบัติได้

Module 6.    Maintenance planning scheduling

–   มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (P.M. : weekly / monthly /yearly)

และนำมาวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักร

–  กรณีศึกษา  “การออกแบบ P.M. อย่างมืออาชีพ”

Module 7.    Work control

  • การควบคุมระบบการทำงานในส่วนของงานซ่อมบำรุง และการควบคุมค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง สามารถนำมาวัดผลในแต่ละเดือน

เพื่อวางมาตรการ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Module 8.    Personnel skill / Training

–  เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถในการ

ทำงานเพิ่มมากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเป็นรูปแบบ Multi-skills เพื่อวัดผลเป็น

แบบ Skill –Gap

4 เมษายน 2564

Module 9.   Shop Store Inventory

– การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานซ่อมบำรุง

และสามารถทำให้กำลังการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยที่เครื่องจักร

ไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย

–  กรณีศึกษา  “ การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis ”

Module 10.   Continuous Improvement

– มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแก้ไขเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ ,

Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร และด้านเทคนิค เช่น

TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น

–  กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

–   กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 11.   Proactive Maintenance

–   คุณภาพในการทำงานด้านการซ่อมบำรุง

–   แนวความคิด RCM

–   แนวความคิด Why – Why Analysis

–  กรณีศึกษา  Why – Why Analysis

Module 12.   Lean Maintenance

  • ความสัมพันธ์ระว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance
  • เป้าหมายของ Lean Maintenance

การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย   อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager)

IBM  Storage Product Thailand

Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)

วันที่จัด

02/04/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนก   หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

บริหารงานซ่อมบำรุง-รุ่น36-2.pdf