รหัสอบรม:

**ขอเลื่อนการอบรม**

เป็นวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 21 – 22   มีนาคม  พ.ศ. 2562

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร

(Industry Management Professional for Engineer)

ระหว่างวันที่  10-11  ตุลาคม พ.ศ.2561 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน บทบาทของวิศวกรมีความสำคัญในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ บริการ รวมทั้งการขนส่ง ทั้งในตำแหน่งบริหารสำคัญๆ ในระดับรัฐมนตรี ข้าราชการประจำ ในภาครัฐบาล  ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจบริษัทในภาคเอกชน บทบาทในการบริหารจัดการของวิศวกรมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการบริหารงานทางเทคนิค ทางการทำงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์  เช่น การออกแบบ การผลิต การวิจัยและพัฒนา การขนส่ง การบริการให้คำปรึกษา แม้ว่าในงานจัดการด้านอื่นๆ ก็มีการใช้วิศวกรไปทำหน้าที่ บริหารจัดการ ที่กว้างออกไปกว่างานเทคนิค อาทิเช่น งานการตลาด การวางแผนกลยุทธ การผลักดันนโยบาย และ การบริหารการเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง งานประกันภัย เป็นต้น วิศวกรส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้รู้จักการวางแผน วิเคราะห์ ควบคุม ตัดสินใจ และรายงานผลอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติสำคัญของนักบริหารที่มีเหตุผลรองรับการตัดสินใจ และมีวินัยในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่องการสื่อสารทางเดียว การมีคำตอบเดียว การโน้มน้าว ประชาสัมพันธ์ให้คนรอบข้างเข้าใจ เป้าหมายทิศทางที่จะไปด้วยกัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจ หลักการ หน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร ลงไปจนถึงรายละเอียดในการบริหารจัดการการทำงานในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ในแต่ละกิจกรรม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกฝนทักษะพื้นฐานต่างๆ ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม จนเกิดความมั่นใจ และประสบการณ์ที่ดีในการประกอบอาชีพวิศวกรต่อไปในอนาคต

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1. ผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนใน อัตราบุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th  กรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสาร ยื่นในวันอบรม)

2.   ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 18 หน่วย  เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสภาวิศวกร

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
  3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
  4. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง (PDU)   18  หน่วย
  5. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้
  6. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปนี้

6.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

6.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

6.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

6.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

     หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

  1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.30 น.      ความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรม

 

บทบาทหน้าที่ ของวิศวกร ผู้ควบคุมในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

 

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 – 12.00 น.      พื้นฐานการบริหารการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

 

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.      แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต

 

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 – 16.00 น.      การปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงาน โรงงาน สิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.30 น.       เครื่องมือการจัดการและควบคุมคุณภาพการผลิต

 

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 – 12.00 น.       การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

 

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.      การบริหารการส่งมอบให้ทันเวลา (การวางแผนและควบคุมการผลิต)

 

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 – 16.00 น.      การบริหารต้นทุน และจิตสำนึกด้านต้นทุนการผลิต

คณะวิทยากร

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร (Industry Management Professional for Engineer)
นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม

ทีปรึกษาระบบการจัดการ บริษัท แอ๊ดด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อุปนายก สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย

วันที่จัด

10/10/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วิศวกรในสายงานบริหารการผลิต
2.ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน หรือ วิศวกรที่ ทำหน้าที่ วางแผนและควบคุมการผลิต
3.ผู้ที่กำลังจะได้รับตำแหน่งการบริหารงานในด้านการวางแผน และการจัดการควบคุมการผลิต
4.วิศวกรทางด้านเทคนิค ที่กำลังพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารการผลิต
ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร-10-11-10-2561.pdf