รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ระหว่างวันที่  10 -11  ตุลาคม   2561 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  3  ชั้น  4  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบบ Logistic และ Supply  Chain คือ กลยุทธ์การบริหารแนวใหม่ที่ผู้บริหารนำมาปรับใช้กับการสื่อสารยุคเครือข่ายข้อมูล เพื่อให้การทำธุรกิจก้าวหน้า ยืนหยัดอยู่ได้และสามารถแข่งขันหรือขยายตัวได้ในอนาคต   เพราะจะบริหารเพียงแค่ตนเองเป็นศูนย์กลางเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ แต่จะต้องบริหารเลยไปถึงทางด้านซัพพลายเออร์และดีมานด์ด้วย ทางด้ายซัพพลาย  คือ  ทำอย่างไรจึงจะสร้างพันธมิตรและทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีขึ้น และต้องบริหารเลยไปถึงลูกค้าคือ บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้สินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและเป็นที่เรียกหาของลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการตั้งแต่ การพยากรณ์ (Forecasting) การจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Procurement ) การวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต  (Production planning and control) การบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management)  เป็นต้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ Logistic and Supply Chain รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของตนเอง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพุธที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2561

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.     ความหมายและแนวคิดของ Logistic and Supply Chain

การพยากรณ์ (Forecasting)

13.00 – 16.00 น.     การจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Procurement)

วันพฤหัสบดีที่   11  ตุลาคม  พ.ศ.  2561

09.00 – 10.30 น.     การวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต  (Production planning and control)

การบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management)

13.00 – 16.00 น.     การกระจายสินค้า (Distribution)

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์

  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

10/10/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดวุฒิ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา (ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-11-การจัดการโซ่อุปทาน-Supply-Chain-Management-1.pdf