รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม

(Industrial Cost Management )

วันอังคาร-พุธที่ 21-22  กันยายน  พ.ศ.  2564

ระหว่าง วันอังคาร-พุธที่  21-22  กันยายน 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ   อาคาร วสท ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

 

การวิเคราะห์ต้นทุนนั้นหลายท่านคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชี ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันพบว่า      ในอุตสาหกรรมนั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นทำให้เกิดช่องว่าง (Gap) เกิดขึ้นเนื่องจากแผนกบัญชี ไม่ทราบ หรือ ทราบแต่ไม่ชัดเจนในด้านการผลิต ส่วนวิศวกรที่อยู่ที่ในสายการผลิต อาจไม่ทราบเรื่องทางบัญชี ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากทางบัญชีนั้นบางครั้ง อาจไม่สามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุและนำมาซึ่งการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านการผลิต และ การบัญชีต้นทุน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและเทคนิคการลดต้นทุน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของตนเอง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันอังคารที่  21  กันยายน พ.ศ.  2564

08.30 – 09.00 น             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.            Ü  แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

Ü  ประเภทของต้นทุน

Ü  การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)

Ü  บทบาทของฝ่ายผลิตในการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

13.00 – 16.00 น.            Ü  การคิดต้นทุนวัตถุดิบ การคิดต้นทุนแรงงาน การคิดโสหุ้ยการผลิต

วันพุธที่  22  กันยายน พ.ศ.  2564

08.30 – 09.00 น             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.            Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมแบบเดิม (Traditional Costing)

Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing System)

Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนกระบวนการ (Process Costing System)

13.00 – 16.00 น.            Ü  ข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ต้นทุนแบบเดิม

Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing System)

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การจัดการโซ่อุปทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์

  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

21/09/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดวุฒิ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ก.ค. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม-21-22-09-2564-Online.pdf