รหัสอบรม:

 วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18 – 19  พฤศจิกายน 2563

 

การอบรมเรื่อง   การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม

(Industrial Cost Management )

ระหว่างวันที่  18 – 19  มิถุนายน  2563  (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิเคราะห์ต้นทุนนั้นหลายท่านคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชี ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันพบว่า      ในอุตสาหกรรมนั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นทำให้เกิดช่องว่าง (Gap) เกิดขึ้นเนื่องจากแผนกบัญชี ไม่ทราบ หรือ ทราบแต่ไม่ชัดเจนในด้านการผลิต ส่วนวิศวกรที่อยู่ที่ในสายการผลิต อาจไม่ทราบเรื่องทางบัญชี ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากทางบัญชีนั้นบางครั้ง อาจไม่สามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุและนำมาซึ่งการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านการผลิต และ การบัญชีต้นทุน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและเทคนิคการลดต้นทุน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของตนเอง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพุธที่   18  พฤศจิกายน   2563

08.30 – 09.00 น             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.            Ü  แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

Ü  ประเภทของต้นทุน

Ü  การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)

Ü  บทบาทของฝ่ายผลิตในการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

13.00 – 16.00 น.            Ü  การคิดต้นทุนวัตถุดิบ การคิดต้นทุนแรงงาน การคิดโสหุ้ยการผลิต

วันพฤหัสบดีที่   19  พฤศจิกายน    2563

08.30 – 09.00 น             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.            Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมแบบเดิม (Traditional Costing)

Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing System)

Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนกระบวนการ (Process Costing System)

13.00 – 16.00 น.            Ü  ข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ต้นทุนแบบเดิม

Ü  การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing System)

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์

  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

18/11/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดวุฒิ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม-18-19-11-63.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร