รหัสอบรม:

***เลื่อนการอบรม***

เป็นวันอาทิตยืที่ 18 มิถุนายน 2566

การอบรมเรื่อง

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 15

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครคลิกลงทะเบียนที่นี่

หรือสแกนสมัครผ่าน QR ได้เลยคะ

ปัญหาหลักของแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงานในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งก็คือ การขาดอะไหล่ในการนำมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น ในบางกรณีมีอะไหล่สำรองในส่วนที่ไม่จำเป็นของเครื่องจักร , การมีจำนวนของอะไหล่ที่สำรองไว้มากหรือน้อยเกินไป , การที่ไม่มีอะไหล่ สำหรับการซ่อมตามที่ต้องการตามกำหนดเวลา , การสำรองอะไหล่ที่ซ้ำซ้อน  ฯลฯ  โดยปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ก็คือ จะต้องมีการจัดเตรียมการสำรองอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอย่างมีระบบ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

08.30 – 09.00  น.   ลงทะเบียน

09.00  – 16.30  น.   บรรยายหัวข้อ

  • ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารการซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่
  • ความสำคัญของวัสดุสำรองประเภทอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงยุคใหม่
  • ระบบการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง
  • การบำรุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา
  • การวางแผนการจัดหาตาม Maintenance Plan ปิดซ่อมใหญ่โดย Shut down
  • การวัดประสิทธิภาพการจัดการด้านอะไหล่
  • ปัญหาและอุปสรรคการบำรุงรักษาอะไหล่ในองค์กร
  • การคำนวณหา วิธีการสั่งซื้อ spare part โดยใช้
  • ABC analysis – ROP – EOQ

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

                             IBM  Storage  Product Thailand

                               Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

วันที่จัด

29/04/2023

สถานที่จัด

ณ อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
E-mail : pornnicha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา-15.docx.pdf