รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่  13

วันเสาร์ที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ผ่ารระบบออนไลน์ Zoom

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัญหาหลักของแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงานในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งก็คือ การขาดอะไหล่ในการนำมาซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น ในบางกรณีมีอะไหล่สำรองในส่วนที่ไม่จำเป็นของเครื่องจักร , การมีจำนวนของอะไหล่ที่สำรองไว้มากหรือน้อยเกินไป , การที่ไม่มีอะไหล่ สำหรับการซ่อมตามที่ต้องการตามกำหนดเวลา , การสำรองอะไหล่ที่ซ้ำซ้อน  ฯลฯ  โดยปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ก็คือ จะต้องมีการจัดเตรียมการสำรองอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแนะนำกลยุทธ์การบริหารวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 2. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
 3. ลดต้นทุนการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่

 

 

          ค่าลงทะเบียน ราคา พิเศษ
□ สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 1,200 บาท
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 2,800 บาท 1,500 บาท

ชำระก่อน 21 ตุลาคม ลดทันที 200 บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 30  ตุลาคม พ.ศ. 2564

08.30 – 09.00  น.   ลงทะเบียน

09.00  – 16.30  น.   บรรยายหัวข้อ

 • ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารการซ่อมบำรุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่
 • ความสำคัญของวัสดุสำรองประเภทอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงยุคใหม่
 • ระบบการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง
 • การบำรุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา
 • การวางแผนการจัดหาตาม Maintenance Plan ปิดซ่อมใหญ่โดย Shut down
 • การวัดประสิทธิภาพการจัดการด้านอะไหล่
 • ปัญหาและอุปสรรคการบำรุงรักษาอะไหล่ในองค์กร
 • การคำนวณหา วิธีการสั่งซื้อ spare part โดยใช้
 • ABC analysis – ROP – EOQ

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา

                             IBM  Storage  Product Thailand

                               Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

วันที่จัด

30/10/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา-รุ่น-13-30-10-2564-oline.pdf