รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง

การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ  *** เต็มแล้วค่ะ  (ปิดรับสมัคร)

รุ่นที่ 21 :  วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2561 (วันพุธ-วันเสาร์)

รุ่นที่ 22 :  วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2561(วันพุธ-วันเสาร์)

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  โปรดนำกล้องถ่ายภาพความร้อนไปด้วยทุกวัน

 ( BOYD : Bring Your Own Device )

 **  แจกฟรี  หนังสือการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ราคาเล่มละ 400 บาท  **

 

 หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด (Thermography) เป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive testing: NDT) วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีนี้ในกิจการที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่จะเป็นงาน  Predictive/Preventive maintenance ของระบบต่างๆ เช่น งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า, งานอนุรักษ์พลังงาน, งานตรวจสอบอาคาร, อาคารเขียว, งานเทคนิคในกระบวนการผลิต และ งานตรวจสอบวิเคราะห์ที่มีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันบุคคลากร ที่ใช้งานและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และหลักการใช้งานที่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป ดังนั้นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงร่วมกับสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดได้อย่างถูกต้องระดับมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวไทย  โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมด้วยภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายโดยรวมค่อนข้างสูง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของ วสท. จะได้เรียนรู้ ทฤษฎีของคลื่นอินฟราเรด หลักการถ่ายภาพความร้อนเพื่อให้บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนการประยุกต์ใช้กับงานแต่ละชนิด/ประเภท โดยผู้ที่เข้าอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องผ่านการทดสอบประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรของการฝึกอบรมของหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นทางเทคนิคและความเป็นกลางโดยไม่โน้มเอียงต่อผลิตภัณฑ์ใด ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้เข้าอบรมที่มีกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือมีใช้ในหน่วยงานให้นำกล้องถ่ายภาพความร้อนเข้าไปใช้ในระหว่างการฝึกอบรมได้ โดยไม่จำกัดรุ่นและผลิตภัณฑ์

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  /  วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

08.30-08.50        ลงทะเบียน

08.50-09.00        กล่าวเปิดการอบรม

09.00-10.30        การวัดอุณหภูมิ

 • นิยามและคำสำคัญ
 • หลักการของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
 • การประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ
 • หลักการของเครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด

10.45-12.00        พื้นฐานฟิสิกส์ทางความร้อน

 • สสารและสถานะ
 • นิยามและหลักการของพลังงาน
 • อุณหภูมิและพลังงานความร้อน
 • กฎของเทอร์โมไดนามิกส์

                       โดย  รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์

12.00-13.00        พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30        ความร้อนและทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน

 • นิยามความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
 • หลักการนำความร้อน
 • กฎของฟูเรียร์ (Fourier’s law)
 • การประยุกต์ใช้หลักการนำความร้อนในภาพความร้อน
 • ทดสอบการวัดตามหลักการนำความร้อน ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

14-45-16.00       การพาความร้อน

 • หลักการพาความร้อน
 • Newton’s law of cooling
 • การประยุกต์ใช้หลักการพาความร้อนในภาพความร้อน
 • ทดสอบการวัดตามหลักการพาความร้อนด้วยกล้องส่องภาพความร้อน

โดย  รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค

16.00-16.30        Review & Quiz

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 / วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00        ลงทะเบียน

09.00-10.30        การแผ่รังสีความร้อน

 • ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการการแผ่รังสีความร้อน
 • สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • กฏของ Plank กฎของ Wien และรูปแบบ Stephan-Boltzman
 • วัตถุดำ(Black body) วัตถุจริง (Real body)

10.45-12.00        การแผ่รังสีความร้อน

 • คุณสมบัติการแผ่ (Emissivity)
 • การสะท้อน (Reflectivity)
 • การส่งผ่านรังสี (Transmittivity)
 • การเคลื่อนที่ผ่านของรังสีอินฟราเรดในชั้นบรรยากาศ
 • ทดสอบผลกระทบของคุณสมบัติการแผ่และการสะท้อนด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

                       โดย  รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค

12.00-13.00        พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30        เครื่องมือวัดอินฟราเรดและกล้องถ่ายภาพความร้อน

 • หลักการทำงานของเครื่องมือวัดอินฟราเรดและกล้องถ่ายภาพความร้อน
 • โครงสร้างของเครื่องมือวัดอินฟราเรดและกล้องถ่ายภาพความร้อน
 • การปรับค่าเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง โฟกัส (Spatial focus และ Thermal focus)

Level, Span, Brightness, Contrast Dynamic range

14.45-16.00        ทดลองปรับภาพด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

                       โดย  คุณธีระวัฒน์ หนูนาค

16.00-16.30        Review & Quiz และมอบงานการบ้าน

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 / วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

08.30-09.00        ลงทะเบียน

09.00-10.30        ทบทวนทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน

ทดลองผลกระทบของผิวและสีด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนจากแบบจำลอง

                      โดย รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์

10.45-12.00        ภาพถ่ายความร้อนและการแปลความหมาย

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดพลาดในการวัดค่าอุณหภูมิ
 • ผลกระทบจากคุณสมบัติของวัสดุ Emissivity และ Reflectivity

12.00-13.00        พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30        ผลกระทบจากระยะทางการวัด

 • Field of View (FOV)
 • Instantaneous Field of View (IFOV)
 • Instantaneous Measurement Field of View (IMFOV)
 • Distance to Spot Ratio (D:S)
 • การทดสอบผลกระทบของการปรับระยะต่อความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ

14.45-16.00        ผลกระทบของการเลือกขนาดเลนส์ต่อความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ

การทดสอบหาค่า emissivity ของวัสดุต่าง ๆ อย่างง่าย

                       โดย คุณธีระวัฒน์ หนูนาค

16.00-16.30        Review & Quiz

 

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 / วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

08.30-09.00        ลงทะเบียน

09.00-10.00        การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดในงานประกันภัยทรัพย์สิน

                       โดย คุณศุภชัย บัวเจริญ

10.15-10.45        การเลือกใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนที่เหมาะสมกับงาน

10.45-12.00        การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนชนิดอินฟราเรด

 • การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 • การตรวจสอบระบบทางกล
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในทางการแพทย์

12.00-13.00        พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00        การวิเคราะห์และการจัดทำรายงานภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด

                       โดย ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง

16.00-16.30        สอบวัดผล

ปิดการอบรมฯ

หมายเหตุ:  พัก รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. (โดยประมาณ)

 

 

คณะวิทยากร

 • รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์      ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infrared Thermography สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Thermal Engineering สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง      ผู้จัดการหน่วยธุรกิจวิสวกรรมและฝึกอบรม

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วิศวกร ระดับ 11 ประจำผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค      Level II Thermographer

IR and PQ Product Manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

 • คุณศุภชัย  บัวเจริญ       Senior Risk Consultant

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

16/05/2018

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 พ.ค. 61
สมาชิก บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

ภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด-รุ่น-21-edit2.pdf