รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า

และบริภัณฑ์ไฟฟ้า จากการใช้งาน

 

 

หลักการและเหตุผล

 

ระบบไฟฟ้า ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตของผู้ใช้ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ความตั้งใจในการเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาชีพของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐหลากหลายองค์กร ทั้งนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดยให้นายจ้างดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ ให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรอง ต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามามาตรา ๙ หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง และแรงดันต่ำ ตั้งแต่สายไฟของทางการไฟฟ้า เสาไฟฟ้า (การต่อสายและบริภัณฑ์ไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า) มิเตอร์การไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) แผงสวิตช์อื่นๆ การต่อลงดิน การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก-ภายในอาคาร ระบบการติดตั้งทางไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า และห้องไฟฟ้า เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เข้าอาคารที่ใช้ไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาด ทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และโรงพยาบาล อาคารต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจะเป็นสาเหตุให้ไฟดับทั้งอาคาร การผลิตหรือธุรกิจหยุดชะงักได้  จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญมากและมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ การที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ต่อเนื่องและยาวนานนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือก การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังต้องมีความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการได้

ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย ถูกต้อง มีคุณภาพ ประหยัด และใช้งานได้อย่างสะดวก นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในเอกสารตำราหรือมีการสอนทั่วไป ดังนั้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงได้จัดการอบรบเชิงวิชาชีพนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้ชำนาญเฉพาะเรื่อง อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

เพื่อให้ทราบจุดสำคัญๆ ของการตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่จ่ายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง  อีกทั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่ได้คุณภาพ และจำเป็นต้องบำรุง รักษา ตรวจสอบ และการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และการใช้งานที่ถูกต้อง

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

  1. ผู้บริหาร/ผู้จัดการโรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และอาคารต่างๆ
  2. วิศวกรไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ตรวจสอบโรงงาน
  3. ผู้ออกแบบ/ที่ปรึกษา วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ติดตั้ง ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร

คณะวิทยากร

นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  กรรมการและลขานุการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

 ทฤษฎี หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติของการจัดบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า

และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09:00-10.30           ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และการรับไฟฟ้าเข้าสู่อาคารฯ

–   ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

10.30-10.45           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

12.00-13.00           พักรับประทานอาหารกลาง

13.00-14:00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน (ต่อ)

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

14:00-14:45           การจดบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามแบบฟอร์มของกรมฯ

14:45-15:00           พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-16:00           การทดสอบ

16:00-16:30           สอบ, ถาม–ตอบ

 

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

 

ทฤษฎี หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติของการจัดบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า

และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09:00-10.30           ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และการรับไฟฟ้าเข้าสู่อาคารฯ

–   ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

10.30-10.45           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

12.00-13.00           พักรับประทานอาหารกลาง

13.00-14:00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน (ต่อ)

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

14:00-14:45           การจดบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามแบบฟอร์มของกรมฯ

14:45-15:00           พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-16:00           การทดสอบ

16:00-16:30           สอบ, ถาม–ตอบ

 

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

 

ทฤษฎี หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติของการจัดบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า

และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09:00-10.30           ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และการรับไฟฟ้าเข้าสู่อาคารฯ

–   ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

10.30-10.45           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

12.00-13.00           พักรับประทานอาหารกลาง

13.00-14:00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน (ต่อ)

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

14:00-14:45           การจดบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามแบบฟอร์มของกรมฯ

14:45-15:00           พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-16:00           การทดสอบ

16:00-16:30           สอบ, ถาม–ตอบ

 

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

 

ทฤษฎี หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติของการจัดบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า

และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09:00-10.30           ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และการรับไฟฟ้าเข้าสู่อาคารฯ

–   ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

10.30-10.45           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

12.00-13.00           พักรับประทานอาหารกลาง

13.00-14:00           ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน (ต่อ)

–   ระบบการรับไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

–   การตรวจสอบและจดบันทึก สายอากาศ เสาไฟ การติดตั้งฯ และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

14:00-14:45           การจดบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตามแบบฟอร์มของกรมฯ

14:45-15:00           พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-16:00           การทดสอบ

16:00-16:30           สอบ, ถาม–ตอบ

 

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

คณะวิทยากร

2/3/2562การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า จากการใช้งาน

วิทยากร

นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  กรรมการและลขานุการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

วันที่จัด

02/03/2019

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

บริภัณฑ์ไฟฟฟ้าจากการใช้งาน-2562.pdf