รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง

การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2562 

รุ่นที่ 2 :  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  **  เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 3 :  วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

แผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) เป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาด ทั้งในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล ฯลฯ  บุคลากรในระดับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) คือ ผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า, ผู้จัดหา, ผู้ติดตั้ง และ ผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และ การบำรุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าเหล่านี้ ให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่การใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย

การเลือกใช้, ออกแบบ, ติดตั้ง และบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) ได้อย่างถูกต้อง, มีคุณภาพและปลอดภัยนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในเอกสารตำราหรือมีการสอนทั่วไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดการอบรบเชิงวิชาชีพนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้ชำนาญเฉพาะเรื่อง อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

ผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบ/ที่ปรึกษา, วิศวกร, ช่างเทคนิค, ผู้ติดตั้ง, ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า และผู้สนใจทั่วไป

 

คณะวิทยากร

  1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล     วิศวกรไฟฟ้า 10, การไฟฟ้านครหลวง
  2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

กำหนดการ

08:30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.        มาตรฐานสำหรับ แผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)    

–        IEC 61439-2:  Low-voltage switchgear and control gear assemblies 

               –        Part 2:    Power switchgear and control gear assemblies

–        มอก. 1436-2540 :  ชุดประกอบสำเร็จรูปควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

โดย   คุณพิชิตคเชนทร์  คณีกุล

10:30 – 10:45             พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00             การเลือกใช้ และการทดสอบ LV Switchboard

โดย   คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

12:00 – 13:00             พักรับประทานอาหาร

13:00 – 14:00             การเลือกใช้ และการทดสอบ LV Switchboard

โดย   คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14:00 – 14:45             การทดสอบเฉพาะแบบตามข้อ 8.2 มาตรฐาน มอก. 1436

โดย    คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14:45 – 15:00             พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00             การติดตั้ง และการบำรุงรักษา LV Switchboard

โดย   คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16:00 – 16:30            ถาม – ตอบ

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ายวิชาการและโครงการ) โทรสาร 0-2-184-4662

E-mail:  [email protected]    www.eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08:30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.        มาตรฐานสำหรับ แผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)    

–        IEC 61439-2:  Low-voltage switchgear and control gear assemblies 

               –        Part 2:    Power switchgear and control gear assemblies

–        มอก. 1436-2540 :  ชุดประกอบสำเร็จรูปควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

โดย   คุณพิชิตคเชนทร์  คณีกุล

10:30 – 10:45             พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00             การเลือกใช้ และการทดสอบ LV Switchboard

โดย   คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

12:00 – 13:00             พักรับประทานอาหาร

13:00 – 14:00             การเลือกใช้ และการทดสอบ LV Switchboard

โดย   คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14:00 – 14:45             การทดสอบเฉพาะแบบตามข้อ 8.2 มาตรฐาน มอก. 1436

โดย    คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14:45 – 15:00             พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00             การติดตั้ง และการบำรุงรักษา LV Switchboard

โดย   คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

16:00 – 16:30            ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

10/7/2562 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2562 
  1.  คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล     วิศวกรไฟฟ้า 10, การไฟฟ้านครหลวง
  2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

วันที่จัด

10/07/2019

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบ/ที่ปรึกษา, วิศวกร, ช่างเทคนิค, ผู้ติดตั้ง, ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 ก.ค. 62
สมาชิก/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

MDB.pdf