รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคงานออกแบบฐาน ติดตั้ง เพิ่มความสูง ทาวเวอร์เครน
(Tower Crane) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
และศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด นวนคร

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/nC2Pd9azFzsPNZNr7

หลักการและเหตุผล:
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทาวเวอร์เครน (Tower Crane) อยู่บ่อยครั้งซึ่งสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จะพบว่าสาเหตุหลักมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่างติดตั้ง ผู้ดูแล ผู้บังคับ วิศวกรควบคุมการติดตั้ง วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของเครน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ จึงมีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลและเทคนิคการติดตั้งเพิ่มลดความสูง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ
อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อตัวท่านเองและต่อสาธารณะ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
26 ตุลาคม 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08.00 – 08.45 น.   ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.  เปิดการอบรม
09.00 – 10.30 น.   การคำนวณออกแบบฐานทาวเวอร์เครน (วิทยากร อาจารย์เชิงชาย ทิพย์วีรกุล)
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.   การคำนวณออกแบบฐานทาวเวอร์เครน (ต่อ) (วิทยากร อาจารย์เชิงชาย ทิพย์วีรกุล)
12.15 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครน (วิทยากร อาจารย์สายัณต์ ฉิมประดิษฐ)
15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น.   ความรู้ด้านทาวเวอร์เครน (วิทยากร อาจารย์หฤษฏ์ ศรีนุกูล)
16.00 – 16.30 น.   ถาม-ตอบข้อสงสัย

27 ตุลาคม 2566

 

ณ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด นวนคร

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.   ความรู้ด้านทาวเวอร์เครน (ต่อ) (วิทยากร อาจารย์หฤษฏ์ ศรีนุกูล)
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.   ภาคปฏิบัติ การติดตั้งทาวเวอร์เครน
12.15 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.  ภาคปฏิบัติ การติดตั้งทาวเวอร์เครน (ต่อ)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น.  ภาคปฏิบัติ การติดตั้งทาวเวอร์เครน (ต่อ)
16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ สถานที่อบรมภาคปฏิบัติอาจมีการปรับตามความเหมาะสมในกรณีสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก

28 ตุลาคม 2566

 

ณ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด นวนคร

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.   ภาคปฏิบัติ การเพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.   ภาคปฏิบัติ การเพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน
12.15 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.   ภาคปฏิบัติ การเพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน
15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น.   สรุปภาพรวมในงานติดตั้ง-เพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน
16.00 – 16.30 น.  ถาม-ตอบข้อสงสัย
  ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ สถานที่อบรมภาคปฏิบัติอาจมีการปรับตามความเหมาะสมในกรณีสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก

คณะวิทยากร

อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
 ผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอร์เครน (Tower Crane) วิศวกรผู้ตรวจทดสอบเครน และเครื่องจักรก่อสร้างงานอาคารสูง
 รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 วิศวกรตรวจสอบเครน และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเครน
 ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
 รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
 สามัญวิศวกรเครื่องกล

อ.เชิงชาย ทิพย์วรกุล

 วิศวกรควบคุมงานอาคารสูง ผู้ออกแบบฐานทาวเวอร์เครน
 construction general manager
SMCC (Thailand) .co.,ltd
sumitimo matsui construction co.group
 วุฒิวิศวกรโยธา

***วิทยากรและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***

วันที่จัด

26/10/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด นวนคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ช่างติดตั้ง
- ผู้ดูแล
- ผู้บังคับ
- วิศวกรควบคุมการติดตั้ง
- วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ
- วิศวกรโครงการ
- ผู้จัดการโครงการ
- เจ้าของเครน
- เจ้าของโครงการ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ
- เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ต่อ 210
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรอบรม-ผู้ปฎิบัติงานติดตั้งฯ-รุ่นที่-1-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร