รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 24-25  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/CvTmHzwoV3KN9Wn88

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปส่วนใหญ่จะมีห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคารที่ใช้งานทั่วไป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้าขึ้นเพื่อให้เข้าใจใน กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย :  วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับอาคารคลังสินค้า       การประกันภัย การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.                      2,400 บาท

ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป    3,000 บาท


 หมายเหตุ :    1. วสท. ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • เงินสด หรือเช็ค สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา     เลขที่บัญชี 140-2-30221-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                  เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส์         เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย โทรสาร 02-184-4662 E-mail : [email protected]  คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 02-184-4600-9 ต่อ 510

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24/04/2564

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • กรณีศึกษาเพลิงไหม้ และ การทดลองจาก UL / FM ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับ คลังสินค้า
 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 13
 • Commodity Classification
 • Storage Arrangement
 • Building construction and Storage heights
 • Adjacent hazards or Design methods
 • Rack storage Column protection
 • การออกแบบ โดยใช้ In-rack sprinklers สำหรับ Rack storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต
 • ถาม-ตอบ
25/04/2564

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

 • การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงเกินกว่า 25 ฟุต
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ ESFR sprinklers สำหรับ High piles storage
 • Work shop
 • ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

24/07/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

werehouse-4-online2425072564.pdf