รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ  

พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 1

วันที่อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ( Information Technology )ได้เกิดขึ้นจำนวนมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารเหล่านี้ ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ทำให้ความต่อเนื่องในการดำเนินงานหยุดชะงัก  ข้อมูลสำคัญที่เก็บไว้สูญเสียไปพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมูลค่าสูง.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้    จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงพิเศษเช่น ระบบสารสะอาดดับเพลิง ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับอาคารสารสนเทศ  และห้องที่เก็บข้อมูลสําคัญ ฯลฯ

การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  มีความเข้าใจในหลักการที่สำคัญของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น NFPA 75 และ NFPA 2001 เป็นการเสริมสร้างความรู้  และทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกรออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการอบรม

เวลา 08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.    บรรยาย

เนื้อหาการอบรม

 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 75
 • ข้อกำหนดต่างๆที่จำเป็นของห้อง ITE ( Information Technology Equipment )
 • ระบบดับเพลิงสำหรับห้อง ITE
 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 2001
 • ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent fire extinguishing )
 • ข้อกำหนดและความปลอดภัย ในการเลือกสารสะอาดดับเพลิง
 • ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวฃ้องกับระบบสารสะอาดดับเพลิง
 • การออกแบบสารสะอาดดับเพลิง
 • Work shop
 • ถามตอบข้อสงสัย

พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงเช้าเวลา  10.30-10.45 น.  ช่วงบ่ายเวลา 14.30-14.45 น.

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก ชำระภายในวันที่ 9 ต.ค. 63 ชำระหลังวันที่ 9 ต.ค. 63
r  สมาชิก ว.ส.ท. 3,000 บาท / คน 3,500   บาท / คน
r  บุคคลทั่วไป 3,500 บาท / คน 4,000   บาท / คน

(ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

**การชำระเงิน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662  หรือ E-mail: [email protected]

หมายเหตุ   รายชื่อใน web site เป็นรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทางอีเมลล์ และ Fax สามารถตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่   02-184-4600 ต่อ 510  คุณรุ่งลาวรรณ์

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/10/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

clean-agent-118-10-63.pdf