รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen รุ่นที่ 14

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  (อังคาร – พุธ)

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology) ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจำลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ midas nGen จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้การสร้างแบบจำลองที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถทำงานพร้อมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสร้างแบบจำลองจาก แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทำงานของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่งแบบจำลอง 3 มิติ ไปทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้

โปรแกรม midas Gen เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอบวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง และ ยกระดับการทำงานให้สามารถทำงานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ

วิทยากร                อาจารย์ ปวริศร์  ศิริพิพัฒกุล

วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ    อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมดาสทีม จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทสมาชิก ชำระก่อนวันที่ 12 ก.พ. 2563 ชำระหลังวันที่ 12 ก.พ. 2563
r สมาชิก วสท. เท่านั้น 5,500 /ท่าน 6,000 /ท่าน
r พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,500 /ท่าน                7,000 / ท่าน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
  • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย                      เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                                เลขที่ 147-4-32388-6
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์                                  เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

              ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : [email protected]

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18-02-2563
บทที่ 1 ออกแบบโครงสร้างทั้งระบบ อาคาร 8 ชั้น (ระบบเสา-คาน และ Flat Slab)  
midas nGen
1 การโมเดลอาคาร 8 ชั้น ด้วยระบบ Tracking file (แบบร่างเบื้องต้น)
2 การวิเคราะห์ แรงลม, แผ่นดินไหว
3 ออกแบบ โครงสร้างคอนกรีต เสา, คาน, คานเจาะรู, พื้น, Flat Slab และ ฐานราก
4 สร้างรายการคำนวณ และ แบบสำหรับการก่อสร้าง
5 ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สำหรับทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง)
19-02-2563
บทที่ 2 ออกแบบโครงสร้างโรงงาน  
midas nGen
1 การโมเดลโรงงาน ด้วยระบบ Grid Line
2 การวิเคราะห์ แรงลมสำหรับโรงงาน, Open Structure, แผ่นดินไหว
3 ออกแบบ โครงสร้างเหล็ก เสา คาน เหล็กประกอบ และ ฐานราก
4 สร้างรายการคำนวณ และ แบบสำหรับการก่อสร้าง
5 ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สำหรับทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง)

คณะวิทยากร

อาจารย์ ปวริศร์  ศิริพิพัฒกุล

 

วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ    อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมดาสทีม จำกัด

วันที่จัด

18/02/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ก.พ. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่าง-โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง-midas-nGen-midas-Gen-1.pdf