รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen

สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 6

วันที่ 24-25 มีนาคม  พ.ศ.2563  (อังคาร-พุธ)

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology) ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจำลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ midas nGen จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้การสร้างแบบจำลองที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถทำงานพร้อมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสร้างแบบจำลองจาก แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทำงานของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่งแบบจำลอง 3 มิติ ไปทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้

โปรแกรม midas Gen & Design Plus เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป และที่สำคัญสามารถนำมาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอนวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง และ ยกระดับการทำงานให้สามารถทำงานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก ชำระก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 ชำระหลังวันที่ 17 มีนาคม 2563
r สมาชิก วสท. เท่านั้น 5,500 /ท่าน 6,000 /ท่าน
r พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,500 /ท่าน            7,000 / ท่าน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
  • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย                      เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                   เลขที่ 147-4-32388-6
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์                           เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

              ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ

e-mail : [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24-03-63

ลงทะเบียน                            8.30-9.00 น.

พักรับทาน ชา-กาแฟ                 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน       12.00-13.00 น.

เนื้อหาการบรรยาย

   
บทที่ 1 ออกแบบโครงสร้างทั้งระบบ อาคาร 50 ชั้น  
midas nGen
1 การโมเดลอาคารสูง 50 ชั้น ด้วย Tracking file (แบบร่างเบื้องต้น)
2 การวิเคราะห์ แรงลม, แผ่นดินไหว
3 ออกแบบ โครงสร้าง เสา คาน พื้น และ ฐานราก
4 สร้างรายการคำนวณ และ แบบสำหรับการก่อสร้าง
5 ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สำหรับทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง)
 

midas Gen & Design Plus / RC

1 ออกแบบ Column (General)
2 ออกแบบ Shear Wall (Combined)
3 ออกแบบ Footing
4 ออกแบบ Footing (Combined)
5 ออกแบบ Corbel/Bracket
6 ออกแบบ Retaining Wall
midas Gen & Design Plus / Steel
1 ออกแบบ Base Plate
2 ออกแบบ Bolt Connection
midas Gen & Design Plus / SRC
1 ออกแบบ Steel Deck
บทที่ 2 การวิเคราะห์ แรงลม และแผ่นดินไหว
1 สร้างไดอะแฟรม
2 พิจารณาแรงลม
3 พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static Force Procedure)
4 พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Method)

–          Response Spectrum

บทที่ 3 ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง Story
1 กำหนดคุณสมบัติหนาตัดแตกราว (Section Stiffness Scale Factor)
2 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์เสถียรภาพ

–          Stability Coefficient

–          การพิจารณาผลของ P-Delta

3 การตรวจสอบการเคลื่อนตัวสัมพัทธระหวางชั้น

–          Story Drift

4 ตรวจสอบคาการเคลื่อนที่ทางดานขาง

–          Story Displacement

5 ตรวจสอบ etc.

–          Story Shear (Response Spectrum Analysis)

–          Story Shear (Time History Analysis)

–          Story Mode Shape

–          Story Eccentricity

6 พิจารณาแรงเฉือนที่มากระทำกับโครงสร้าง

–          Story Shear Force Ratio

7 พิจารณาโมเมนต์บิดที่มากระทำกับโครงสร้าง

–          Torsion Amplification Factor

8 กำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง

–          Irregularity Check Parameter

9 ตรวจสอบโมเมนต์พลิกคว่ำ

 

–          Overturning Moment (M Action)

–          Story Axial Force Sum (M Reaction)

10 ตรวจสอบโมเมนต์บิด

–          Torsional Irregularity Check

11 ตรวจสอบแรงเฉือน

–          Stiffness Irregularity Check (Soft Story)

–          Capacity Irregularity Check (Weak Story)

   
บทที่ 4 วิเคราะห์ และออกแบบขั้นสูง
1 Coupled Walls and Coupling Beams
3 RC Strong Column-Weak Beam

 

คณะวิทยากร

อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมดาสทีม จำกัด

วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ  อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน

วันที่จัด

24/03/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 มี.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Course-Outline-midas-nGen-midas-Gen-สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว-6.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร