รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า

(ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2562

วันที่ 9 – 10 พฤศจกายน 2562 (วันเสาร์, วันอาทิตย์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

www.eit.or.th

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันได้มี กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่าอาคาร เช่น กฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงงาน และกระทรวงพลังงาน ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเข้าถึง หลักการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาตรฐาน IEC 62305  นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงค่าต่างๆ และความหมายของคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ตามมาตรฐาน IEC 61643-1 , EN 61643-11

 

วิทยากร

¬    นายชานศ  นันทวิสัย          บริษัท บลูสโตน จำกัด

¬    นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์         บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัด

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

08:30-09:00 น.    ลงทะเบียน

09:00-10:30 น.     ความเข้าใจพื้นฐานของต้นเหตุการเกิดเสิร์จจากฟ้าผ่า สวิตชิง รูปแบบระบบสายดินตามมาตรฐาน

10:45-12:00 น.     การออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าภายในตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC 62305 โดยคำนึงถึง

ย่านป้องกัน

12:00-13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.     วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643-11 (ด้านไฟฟ้ากำลัง)

14:30-16:00 น.     การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน

16:00-16:30        ถาม-ตอบ

บรรยายโดย  นายชานศ  นันทวิสัย

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

08.45-09.00 น.     ลงทะเบียน

09:00-12:00 น.     ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า

  • การเกิดขึ้นของฟ้าผ่า
  • มาตรฐานและกฎกระทรวงเกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า
  • ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า

¬  ระบบตัวนำล่อฟ้า

¬  ระบบตัวนำลงดิน

¬  ระบบรากสายดิน

¬  ระยะการแยก

¬  การประสานให้ศักย์เท่ากันของระบบป้องกันฟ้าผ่า

12:00-13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:30 น.     การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

  • การบริหารความเสี่ยง
  • การเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า
  • วัสดุและอุปกรณ์การติดตั้งของระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • ตัวอย่างการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

บรรยายโดย  นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์

 

หมายเหตุ:   เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

คณะวิทยากร

9-10/11/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2562

วิทยากร

¬    นายชานศ  นันทวิสัย          บริษัท บลูสโตนส์ จำกัด

¬    นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์         บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัด

วันที่จัด

09/11/2019

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 04 พ.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า-ภายนอก-ภายใน-2562-รุ่น-2.pdf