รหัสอบรม:

หมายเหตุ: ส่งใบสมัครทาง E-mail: [email protected]

หรือทางโทรสาร 02 184 4662

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆ รวมถึงการวางแผนและ จัดรูปแบบเมืองให้รองรับกับการพัฒนาในอนาคต การก่อสร้างอุโมงค์เพื่อใช้ในงานขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำ โครงการอุโมงค์เพื่อร้อยท่อสายไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดอบรมนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้วิศวกรที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำทฤษฎีการออกแบบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังจะมีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และส่วนประกอบอื่นๆ อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย: วิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

 

หมายเหตุ: วสท.ขอขอบคุณภาพประกอบโปสเตอร์ และแผ่นพับจาก

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
8.30-10.00 น. ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นดิน (Introduction to Tunnelling in Soft Ground)
วิทยากร รศ.ดร.นพดล เพียรเวช สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
10.00-10.30 น. พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ และอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การสำรวจและการสำรวจจัดทำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค
(Geotechnical Investigation and Reports)
วิทยากร Dr.Seah T. Ho Alfa Geotech Co.,Ltd
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น. การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnel Construction in Soft Ground – Conventional & TBM)
• Conventional Tunnelling
วิทยากร Dr.Harald Wagner ผู้เชี่ยวชาญอิสระ – Thailand Underground & Tunnelling Group
• TBM Tunnelling
วิทยากร คุณยุทธนา กุลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ – Thailand Underground & Tunnelling Group
15.30-16.00 น. พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ และอาหารว่าง
16.00-17.30 น. การออกแบบอุโมงค์ในชั้นดิน (Design of Tunnel Lining in Soft Ground)
วิทยากร ดร.อภิชาติ สระมูล บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
08.00-10.00 น. การเคลื่อนตัวของดินและผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากงานก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดิน
(Ground Response to Tunnelling in Soft Ground)
วิทยากร ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.00-10.30 น. พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ และอาหารว่าง
10.30–12.00 น. การติดตั้งและตรวจวัดพฤติกรรมงานอุโมงค์ในชั้นดิน
(Instrumentation and Monitoring for Tunnelling in Soft Ground)
วิทยากร ดร.อรรถกิจ อาสาฬห์ประกิต บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นงานก่อสร้างสถานีใต้ดิน
การก่อสร้าง Cut & Cover Tunnel เป็นต้น
(Design and Construction of Others Structures Related to Tunnel)
วิทยากร ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ – Thailand Underground & Tunnelling Group
15.00-15.30 น. พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ และอาหารว่าง
15.30-17.30 น. การวางแผนงานและดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์
(Construction Methodology and Planning)
วิทยากร คุณอุทัย แย้มไสย และ คุณประเสริฐ จันทวิบูลย์
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561- การเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ชั้นดิน ในเขตกรุงเทพฯ
07.30 น. ออกเดินทางจาก วสท. โดยรถตู้
09.00 น. พร้อมเพรียงกันที่โครงการก่อสร้างฯ
09.00-10.00 น. บรรยายภาพรวมและรายละเอียดของโครงการฯ
10.00-12.00 น. เยี่ยมชมโครงการฯ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. เยี่ยมชมโครงการฯ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

13/06/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 มิ.ย. 61
สมาชิก/นิสิต นักศึกษา บาท บาท
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัครโครงการดินอ่อน-61.pdf