รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://forms.gle/UyvePbukEvBfQFNZ8

หลักการและเหตุผล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ
 3. วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง
 4. เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 5. ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

คณะวิทยากร

 1. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
 2. ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
 3. นายธวัช มีชัย
 4. ผศ.ดร.สำเริง             ฮินท่าไม้
 5. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
 6. นายสุชาติ จงควินิต
 7. นายพรชัย บรรจงใหม่

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 ธันวาคม 2564

08.00 – 09.00 น                          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล

 • ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางไฟฟ้า

 • การป้องกันทางไฟฟ้า
 • ระบบสายดิน
 • อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
 • การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

 

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

 • การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน
 • การทดสอบประจำเดือน
 • การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

 • รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ
 • การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
 • เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง
 • การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • ฐานแท่นเครื่อง
 • ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล

 • ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน
 • ระบบท่อไอเสีย
 • ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

คณะวิทยากร

วันที่จัด

15/12/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ธ.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
02-184-4600-9 ต่อ 510
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

GEN-16-online-15-16-12-2564.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร