รหัสอบรม:

 

การอบรมเรื่อง

การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ รุ่นที่ 3

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ อาคาร วสท.

จัดโดย อนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

 

 หลักการและเหตุผล

หม้อไอน้ำเป็นเครื่องจักรด้านความร้อนที่มีการใช้พลังงานเป็นลำดับต้นๆในโรงงานอุตสาหกรรม การติดตามและประเมินประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของหม้อไอน้ำจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้เพื่อผลิตไอน้ำหรือไฟฟ้า การหาโอกาสปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหม้อไอน้ำ ซึ่งการตรวจวัดมีปัจจัยหลายสิ่งที่ส่งผลค่าคลาดเคลื่อนจากสภาพการทำงานจริงเช่น สภาพของเครื่องมือวัด กระบวนการตรวจวัด องค์ประกอบของเชื้อเพลิงที่มีความหลากหลาย ความชื้นเชื้อเพลิง การประเมินการสูญเสียความร้อน รวมถึงวิธีการวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนในหม้อไอน้ำ

วัตถุประสงค์

การอบรมหลักสูตรการตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำจะช่วยให้ผู้เข้ารวมเข้าใจถึงวิธีตรวจวัด การคำนวณ แก้ไขค่าตัวแปร และการให้โปรแกรมช่วยประเมินต่าง ๆ เพื่อให้ทราบค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของหม้อไอน้ำ ทราบการประเมินโอกาสและผลประหยัดจากการดำเนินมาตรการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

นายหนึ่ง  กลับทวี :  ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ

 

ค่าลงทะเบียน ราคา
□ สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2.500 บาท
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3.000 บาท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.                 หัวข้อการบรรยาย

 

-การประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน้ำและ

 เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

-วิธีการตรวจวัด ข้อจำกัด กรณีศึกษา

-การแก้ค่าความชื้นและองค์ประกอบเชื้อเพลิง

 เพื่อคำนวณประสิทธิภาพการเผาไหม้

-การวิเคราะห์และประเมินมาตรอนุรักษ์พลังงาน

 โดยโปรแกรม MEASUR

คณะวิทยากร

การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ

นายหนึ่ง  กลับทวี :  ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ

วันที่จัด

17/06/2023

สถานที่จัด

ณ อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับบุคคลที่สนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 ส.ค. 64
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย อนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : pornnicha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ-3.docx.pdf