รหัสอบรม:

***เลื่อนการอบรมไป วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 16-17 ธันวาคม 2564***

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) รุ่นที่ 1

วันที่  27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น.  ผ่านนะบบออนไลน์ ZOOM

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน

แจกฟรีหนังสือ

หลักการและเหตุผล

 

เนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ หลักการเบื้องต้น การสร้างแบบจำลอง สถานการณ์ การสร้างตัวเลขและตัวแปรสุ่ม หลักสถิติที่ใช้ในแบบจำลองสถานการณ์ การวางแผนและ ทดสอบแบบจำลองสถานการณ์ มีตัวอย่างจากการศึกษา กรณีศึกษา งานวิจัย ทั้งในหลักสูตรนี้ โดย ใช้เครื่องมือที่สามารถจัดหาได้คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel), Arena, ProModel, โปรแกรมภาษา BASIC และ JavaScript ซึ่งภาคผนวกจะมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นการนำแบบจำลองสถานการณ์ไปใช้งาน จริง เพื่อให้ได้ทดลองทำ ได้เห็นภาพ และง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ นั้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www3.su.ac.th-prachuab

วัตถุประสงค์

 

การจำลองสถานการณ์ใช้ในการศึกษา ออกแบบ และทำนายพฤติกรรมของระบบต่าง ๆ ใน อุตสาหกรรม การจำลองสถานการณ์เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน อันเนื่องมาจาก ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของระบบคอมพิวเตอร์ และการที่ระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ตัวอย่างโปรแกรมจำลอง สถานการณ์ที่สามารถจัดหาและทดลองเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้งานและใช้กันอยู่ปัจจุบัน คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel), Arena, ProModel และโปรแกรมภาษา BASIC, C, Java, และ PASCAL

 

วิทยากร

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานคณะกรรมการสาขาอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

 

          ค่าลงทะเบียน ราคา พิเศษชำระก่อน 

21 ต.ค. 64

หลัง

21 ต.ค. 64

□ สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่  28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
บทที่ 1 บทนำ
1. ความหมายของการจำลองระบบ 2. ระบบงาน
3. แบบจำลอง 4. ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองสถานการณ์
5. ข้อดีและข้อเสียของการใช้การสร้างแบบจำลองสถานการณ์
6. การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
7. ตัวอย่างการจำลองสถานการณ์ 8. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 2 แนวทางสร้างและทดสอบแบบจำลอง
1. การกำหนดปัญหาและวางแผนการศึกษา
2. การเก็บข้อมูลและกำหนดนแบบจำลอง
3. การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทดสอบ
4. การทดสอบความถูกต้อง
5. การทดสอบข้อมูลผลลัพธ์จากแบบจำลอง
6. ตัวอย่างการสร้างแบบจำลอง
7. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 3 การสร้างตัวเลขสุ่มและตัวแปรสุ่ม
1. การสร้างตัวเลขสุ่ม 2. เทคนิคการสร้างตัวแปรสุ่ม
3. การแปลงผกผัน 4. การทดสอบความเป็นตัวเลขสุ่ม 5. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 4 หลักสถิติสําหรับการจำลองสถานการณ์
1. การวิเคราะห์สมการถดถอย 2. การประมาณค่า 3. จำนวนข้อมูลที่เหมาะสม 4. การทคสอบสมมติฐาน
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

วันศุกร์ที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
บทที่ 5 การสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
1. การบริหารเวลา 2. การสอดประสานระหว่างเหตุการณ์กับเวลา
3. การจำลองระบบแถวคอย 4. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการจำลองสถานการณ์ 5. ตัวอย่างการสร้างแบบจำลอง 6. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 การสร้างแบบจำลองโดยโปรแกรม ARENA
1. การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม ARENA
2. บัญชีแสดงกรรมวิธีพื้นฐาน (Basic Process Panel)
3. การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม ARENA
4. ตัวอย่างแสดงขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง
5. การใช้งาน Input Analyzer 6. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7 การสร้างแบบจำลองโดยโปรแกรม ProModel
1. องค์ประกอบของโปรแกรม ProModel
2. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม ProModel 3. การใช้ Stat:Fit 4. การใช้ ProModel ในการปรับปรุงงาน 5. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 8 การทดสอบแบบจำลอง
1. การออกแบบการทดลองทางสถิติ 2. การหาเงื่อนไขที่เหมาะสม 3. การวางแผนการทดลอง 4. ตัวอย่างการหาจุดที่เหมาะสมของการจำลองสถานการณ์ โดย OptQuest llax SimRunner
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น.   พักเบรค

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) รุ่นที่ 1

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร

ประธานคณะกรรมการสาขาอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

27/10/2021

สถานที่จัด

ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 21 ต.ค. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น-Introduction-to-Simulation-รุ่นที่-1-1.pdf