รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation)

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่  16 – 17  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  เวลา 09.00-16.00 น. 

ผ่านนะบบออนไลน์ ZOOM

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดหลักสูตร

ลงทะเบียน

แจกฟรีหนังสือ

หลักการและเหตุผล

 

เนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ หลักการเบื้องต้น การสร้างแบบจำลอง สถานการณ์ การสร้างตัวเลขและตัวแปรสุ่ม หลักสถิติที่ใช้ในแบบจำลองสถานการณ์ การวางแผนและ ทดสอบแบบจำลองสถานการณ์ มีตัวอย่างจากการศึกษา กรณีศึกษา งานวิจัย ทั้งในหลักสูตรนี้ โดย ใช้เครื่องมือที่สามารถจัดหาได้คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel), Arena, ProModel, โปรแกรมภาษา BASIC และ JavaScript ซึ่งภาคผนวกจะมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นการนำแบบจำลองสถานการณ์ไปใช้งาน จริง เพื่อให้ได้ทดลองทำ ได้เห็นภาพ และง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ นั้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www3.su.ac.th-prachuab

วัตถุประสงค์

 

การจำลองสถานการณ์ใช้ในการศึกษา ออกแบบ และทำนายพฤติกรรมของระบบต่าง ๆ ใน อุตสาหกรรม การจำลองสถานการณ์เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน อันเนื่องมาจาก ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของระบบคอมพิวเตอร์ และการที่ระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ตัวอย่างโปรแกรมจำลอง สถานการณ์ที่สามารถจัดหาและทดลองเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้งานและใช้กันอยู่ปัจจุบัน คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel), Arena, ProModel และโปรแกรมภาษา BASIC, C, Java, และ PASCAL

 

วิทยากร

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานคณะกรรมการสาขาอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

          ค่าลงทะเบียน พิเศษชำระก่อน 

13 มิ.ย.

หลัง

13 มิ.ย.

□ สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 3,500 บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่   16  มิถุนายน  พ.ศ.  2565
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
บทที่ 1 บทนำ
1. ความหมายของการจำลองระบบ 2. ระบบงาน
3. แบบจำลอง 4. ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองสถานการณ์
5. ข้อดีและข้อเสียของการใช้การสร้างแบบจำลองสถานการณ์
6. การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
7. ตัวอย่างการจำลองสถานการณ์ 8. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 2 แนวทางสร้างและทดสอบแบบจำลอง
1. การกำหนดปัญหาและวางแผนการศึกษา
2. การเก็บข้อมูลและกำหนดนแบบจำลอง
3. การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทดสอบ
4. การทดสอบความถูกต้อง
5. การทดสอบข้อมูลผลลัพธ์จากแบบจำลอง
6. ตัวอย่างการสร้างแบบจำลอง
7. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 3 การสร้างตัวเลขสุ่มและตัวแปรสุ่ม
1. การสร้างตัวเลขสุ่ม 2. เทคนิคการสร้างตัวแปรสุ่ม
3. การแปลงผกผัน 4. การทดสอบความเป็นตัวเลขสุ่ม 5. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 4 หลักสถิติสําหรับการจำลองสถานการณ์
1. การวิเคราะห์สมการถดถอย 2. การประมาณค่า 3. จำนวนข้อมูลที่เหมาะสม 4. การทคสอบสมมติฐาน
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

วันศุกร์ที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2565
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
บทที่ 5 การสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
1. การบริหารเวลา 2. การสอดประสานระหว่างเหตุการณ์กับเวลา
3. การจำลองระบบแถวคอย 4. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการจำลองสถานการณ์ 5. ตัวอย่างการสร้างแบบจำลอง 6. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 การสร้างแบบจำลองโดยโปรแกรม ARENA
1. การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม ARENA
2. บัญชีแสดงกรรมวิธีพื้นฐาน (Basic Process Panel)
3. การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม ARENA
4. ตัวอย่างแสดงขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง
5. การใช้งาน Input Analyzer 6. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7 การสร้างแบบจำลองโดยโปรแกรม ProModel
1. องค์ประกอบของโปรแกรม ProModel
2. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม ProModel 3. การใช้ Stat:Fit 4. การใช้ ProModel ในการปรับปรุงงาน 5. แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 8 การทดสอบแบบจำลอง
1. การออกแบบการทดลองทางสถิติ 2. การหาเงื่อนไขที่เหมาะสม 3. การวางแผนการทดลอง 4. ตัวอย่างการหาจุดที่เหมาะสมของการจำลองสถานการณ์ โดย OptQuest llax SimRunner
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น.   พักเบรค

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation)

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร

ประธานคณะกรรมการสาขาอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

16/06/2022

สถานที่จัด

ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 มิ.ย. 65
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น-Introduction-to-Simulation-รุ่นที่-1.pdf