รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4  (เรียนรวม 9 วิชา)

ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม –12 กรกฎาคม 2563 

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  (PDU 162 หน่วย)

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
  4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
  5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11-12 พ.ค. 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

วิทยากรโดย      รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

PDU 18 หน่วย
9-10 พ.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

วิทยากรโดย      ดร.ธเนศ วีระศิริ

PDU 18 หน่วย
16-17 พ.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

วิทยากรโดย      ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

PDU 18 หน่วย
23-24 พ.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 4ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

วิทยากรโดย      รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

PDU 18 หน่วย
30-31 พ.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

วิทยากรโดย     รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

PDU 18 หน่วย
6-7 มิ.ย.2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

วิทยากรโดย     รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

PDU 18 หน่วย
13-14 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

วิทยากรโดย   อาจารย์วศิน วนะภูติ

PDU 18 หน่วย
20-21 มิ.ย.2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 8 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

วิทยากรโดย     อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

PDU 18 หน่วย
27-28 มิ.ย.2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิชาที่ 9   คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 

วิทยากรโดย     รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

09/05/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 เม.ย. 63
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทร 0-21844600-9 ต่อ 520
e-mail : [email protected]
Line : bola94

รายละเอียดและใบสมัคร

EIT-Mini-Civil-4-รวม-1-9-วิชา-4.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร