รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 6

       ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักสูตรความเข้าใจในมาตรฐานของดาตาเซนเตอร์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และข้อกำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของไทย เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการสอบรับรองมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของ วสท. การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยในการเตรียมสอบรับรองมาตรฐานและเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในระบบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์ โดยให้คำนึงถึงปัจจัยนำเข้าต่างๆ ขององค์กร และองค์ประกอบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์เพื่อประกอบในการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายไทย ซึ่งมาตรฐานต่างประเทศอาจไม่ควบคุมและหรือไม่ได้บัญญัติไว้

 

วัตถุประสงค์

การนำระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้งานชนิดต่างๆ และการที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบดังกล่าวมีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น จึงมีการจัดทำเป็นระบบดาตาเซนเตอร์  แต่ก็ยังมีความบกพร่องและไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยตรง

นอกจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT ยังต้องการระบบสนับสนุนเพื่อให้สภาพการใช้งานเหมาะสมทั้งในรูปแบบทำงานตามลำพังและรูปแบบทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่งหากจัดทำระบบสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสม จะส่งปัญหาถึงการทำงาน, การเก็บข้อมูล, การผลิต, การควบคุม, ความปลอดภัย, การสื่อสาร, การประหยัดพลังงาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการใช้งานและบำรุงรักษา

การอบรมครั้งนี้จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานด้านดาตาเซนเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความสูญเสียและเกิดเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT เช่น อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม, ธนาคาร, บริษัทด้านการเงินการลงทุน, บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น

อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดาตาเซนเตอร์กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

 

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของโครงการ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้บริหารดาตาเซนเตอร์, ผู้ดูแลงานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์, วิศวกร, สถาปนิก, ช่างเทคนิค, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบงาน, ผู้จัดหา, ผู้ดูแลอาคาร, ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, อาจารย์, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าลงทะเบียน ชำระก่อน 21 กุมภาพันธ์ 2563 ชำระหลัง 28 กุมภาพันธ์ 2563
q สมาชิก วสท. 16,000  บาท 17,000  บาท
q ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ 17,000  บาท 18,000  บาท
q บุคคลทั่วไป 19,000  บาท 20,000  บาท

การชำระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สลิปในโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน  และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย)

เงินสด          ชำระเงินที่ วสท. ก่อนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต์ ขวามือ

เช็ค             สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน         เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา         เลขที่บัญชี 140-2-30221-6 หรือ
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6  หรือ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควส์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

หมายเหตุ   รายชื่อใน web site เป็นรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทางอีเมลล์ และ Fax สามารถตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่   02-184-4600 ต่อ 510  คุณรุ่งลาวรรณ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันอังคารที่  10 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

08:00 – 09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.        มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ ที่อ้างอิงในปัจจุบัน และมาตรฐาน วสท.

คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย

10:30 – 10:45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.        พิจารณาทำเลที่ตั้งและงานสถาปัตยกรรมและโยธา

คุณเอกชัย  ประสงค์

12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 น.        ความพร้อมใช้งานได้และการจัดประเภทดาตาเซนเตอร์ (MTBF, MTTR, MTPD)

รศ.ถาวร  อมตกิตติ์

14:15 – 14:30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:00 น.        Network Data Center

คุณเมฆ  สามัคคี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

16.00 – 17.00 น.        ทดสอบความรู้

 

 

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

08:00 – 09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.        การจัดพื้นที่สำหรับดาตาเซนเตอร์

คุณเกษม  นิลเจริญ

10:30 – 10:45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:15 น.        ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1

คุณเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

12:15 – 13:15 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:15 – 14:30 น.        ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2

คุณพัฒน์พงศ์  เพชร์แก้วณา

14:30 – 14:45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16.00 น.        การต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าสำหรับดาตาเซนเตอร์

ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

16.00 – 17.00 น.        ทดสอบความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

08:00 – 09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.        ระบบความมั่นคงและสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แจ้งเตือนน้ำรั่ว, ควบคุมการเข้าออก

คุณประสบชัย  จลาสุภ

10:30 – 10:45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 11:30 น.        ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2

คุณสุรชัย  อินทชื่น

11:30 – 12:15 น.        การทดสอบและรับรองระบบเคเบิลในดาตาเซนเตอร์

คุณสมเกียรติ  นิยมวัน

12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 น.        ระบบปรับสภาพอากาศสำหรับดาตาเซนเตอร์

คุณประสิทธิ์  พัวภัทรกุล

14:15 – 14:30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:00 น.        การป้องกันอัคคีภัยสำหรับดาตาเซนเตอร์

คุณเมธี  อนิวรรตน์

16.00 – 17.00 น.        ทดสอบความรู้

 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

08:00 – 09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.        ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1

ผศ.ดร.สุรินทร์  กิตติธรกุล

10:30 – 10:45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.        การบริหารจัดการด้วย DCIM การตรวจสอบและบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์

รศ.ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์

12:00 – 13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 น.        การรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ (ตัวดาตาเซนเตอร์เอง) วสท.

คุณพิจักษ์  เพิ่มประเสริฐ

14:15 – 14:30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:00 น.        เสวนา กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย และคณะกรรมการ

16.00 – 17.00 น.        ทดสอบความรู้

คณะวิทยากร

คณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย วสท.

วันที่จัด

10/03/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 28 ก.พ. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการอบรมมาตรฐานดาตาเซนเตอร์-10-13-มีนาคม-2563.pdf